Lampa elektronowa 6P3S-E

2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl