Uczmy się radiotechniki
"Układy zastępcze lampy trójelektrodowej"
Radioamator 5/1952

     Równanie różniczkowe lampy trójelektrodowej, które wyprowadziliśmy w poprzednim artykule, stosuje się tylko do przebiegów zmiennych. Przypomnijmy sobie postać równania różniczkowego lampy:

     (1)

Ri - oznacza opór wewnętrzny lampy w danym punkcie pracy, µ - współczynnik amplifikacji lampy, Ia, Us, Ua - oznaczają amplitudy przebiegów zmiennych, które nakładają się na składowe stałe. Tak więc Ia oznacza amplitudę wahań prądu anodowego lampy, Us - amplitudę napięcia zmiennego przyłożonego między siatkę i katodę lampy w szereg ze stałym ujemnym napięciem siatkowym, Ua - amplitudę wahań napięcia anodowego lampy. Równanie: (1), jest tylko wtedy słuszne, gdy amplitudy przebiegów zmiennych są bardzo małe w stosunku do wartości składowych stałych: Iao, Uso, Uao. W tym przypadku amplitudy Ia, Us, Ua możemy uważać za różniczki, czyli bardzo małe przyrosty składowych stałych. Równanie (1) nazywa się dlatego równaniem różniczkowym, ponieważ daje ono zależność między różniczkami: prądu anodowego Ia, napięcia siatki Us i napięcia anodowego Ua.


Rys.1.

     Jeżeli rozpatrywać będziemy układ lampowy pokazany na rys.1, który przedstawia typowy układ wzmacniacza napięciowego to zauważymy, że źródło napięcia zmiennego o amplitudzie Us włączone jest w obwód siatkowy lampy w szereg z baterią siatkową o napięciu Uso. Napięcie Uso nazywamy napięciem polaryzacyjnym, mającym na celu przesunięcie punktu pracy lampy w zakres ujemnych napięć siatkowych celem uniknięcia prądu siatki. Wiemy, że w celu zabezpieczenia się przed prądem siatkowym w lampie należy przyłożyć między siatkę i katodę lampy napięcie ujemne większe od 1,5V. W praktyce napięcie ujemne jest rzędu 2÷10V w zależności od typu lampy. O wyborze najkorzystniejszego napięcia ujemnego lampy pomówimy później. W tej chwili należy zwrócić jedynie uwagę na fakt, że ujemne napięcie siatkowe jest dużo większe od amplitudy napięcie zmiennego . W obwodzie anodowym lampy jak z rys.1 wynika włączona jest bateria anodowa Ba o napięciu UBa, która ustala dodatni potencjał anody lampy, bez którego praca lampy byłaby niemożliwa. Dzięki baterii anodowej płynie przez lampę prąd anodowy spoczynkowy Iao, którego wartość zależy od napięcia UBa, od napięcia ujemnego Uso i od oporu anodowego Ra. Prąd anodowy Iao powoduje na oporze anodowym Ra spadek napięcia RaIao, wskutek czego napięcie anodowe lampy w stanie spoczynku jest niższe od napięcia baterii anodowej i wynosi Uao:

     (2)

Napięcie zmienne siatki Us powoduje wahanie napięcia siatki dookoła wartości stałej Uso, co pociąga za sobą wahania prądu anodowego dookoła wartości spoczynkowej Iao. Przebiegi te pokazane są na wykresach przy rys.1. Widzimy, że możemy przebiegi te rozpatrywać jako nałożenie się przebiegów zmiennych  Ia, Us, Ua na przebiegi stałe Iao, Uso, Uao. Nas interesują tylko przebiegi zmienne w lampie. Jedynie dla przebiegów zmiennych lampa działa jak amplifikator. Znajomość przebiegów stałych jest konieczna jedynie z tego względu, że od nich zależy prawidłowe działanie lampy. Przez odpowiednie nastawienie warunków pracy lampy możemy otrzymać optymalne wyniki działania lampy.
     Równanie różniczkowe (1) odnosi się jedynie do przebiegów zmiennych w lampie i nie uwzględnia przebiegów stałych. Wartość oporu wewnętrznego Ri, który w tym równaniu występuje odnosi się do spoczynkowego punktu pracy lampy jaki określony jest na charakterystykach lampy przez napięcia stałe Uao, Uso i opór anodowy Ra. Jak wyznaczyć spoczynkowy punkt pracy lampy dowiemy się z następnych artykułów. Jeżeli rozpatrywać będziemy tylko przebiegi zmienne w lampie z pominięciem przebiegów stałych wówczas wygodniej jest zamiast schematu szczegółowego z rys.1 narysować schemat uproszczony pokazany na rys.2. Pominięte są w tym schemacie źródła napięć stałych: Uso i Uao. Dla analizy przebiegów zmiennych schemat uproszczony (rys.2) jest wygodniejszy i bardziej przejrzysty od schematu z (rys.1).


Rys.2

     Na podstawie tego schematu możemy napisać zależność między napięciem anodowym zmiennym  Ua a prądem anodowym zmiennym Ia. Z prawa Ohma wynika:

     (3)

     Znak ujemny wynika stąd, że napięcie anodowe maleje gdy prąd anodowy wzrasta. Dodatniej amplitudzie prądu anodowego Ia odpowiada ujemna amplituda napięcia anodowego Ua.
     Podstawiając (3) do równania (1) otrzymamy

     (4)

albo      (5)

Stąd      (6)

     Ostatni wzór określa wartość amplitudy prądu anodowego  Ia w zależności od napięcia  Us i elementów układu. Widzimy, że prąd anodowy zmienny, jest tym większy im większy jest współczynnik amplifikacji lampy µ i napięcie sterujące siatkę lampy Us. Natomiast prąd Ia jest odwrotnie proporcjonalny do sumy oporów leżących w obwodzie anodowym lampy.
     Wyprowadzenie wzoru (6) na prąd anodowy Ia z równania różniczkowego zastosowanego do układu wzmacniacza z rys.1 jest nieco uciążliwe i wymaga przede wszystkim pamiętania samego równania różniczkowego. Dlatego też przy rozwiązywaniu układów lampowych rzadko wychodzimy z równania różniczkowego, natomiast prawie zawsze stosujemy układy zastępcze lampy, które w zupełności zastępują równanie różniczkowe lampy. Układy zastępcze lampy są znacznie łatwiejsze do zapamiętania od równania różniczkowego i dają przejrzysty obraz pracy lampy w połączeniu z innymi elementami układu. Istnieją dwa układy zastępcze lampy, mianowicie układ napięciowy i układ prądowy. Pierwszy z nich nazywamy również układem zastępczym szeregowym, drugi zaś układem równoległym. Układ zastępczy lampy szeregowy wynika bezpośrednio z równania (6) na prąd anodowy Ia. Równanie to przypomina prawo Ohma w odniesieniu do obwodu elektrycznego, w którym działa siła elektromotoryczna µUs i który posiada dwa opory Ri i Ra połączone w szereg. Obwód ten pokazany jest na rys.3. Odpowiada on obwodowi anodowemu lampy.


Rys.3

Widzimy, że w tym układzie lampa zastąpiona jest przez generator napięciowy o sile elektromotorycznej µUs czyli µ-krotnie większej od napięcia siatkowego Us i posiadający opór wewnętrzny Ri równy oporowi wewnętrznemu lampy. Mając na uwadze układ zastępczy lampy (rys.3) pracujący na opór anodowy Ra możemy od razu napisać wzór na prąd anodowy Ia wywołany działaniem siły elektromotorycznej µUs (wzór 6) bez potrzeby zastosowania i przekształcania równania różniczkowego lampy. Dla lepszego uzmysłowienia sobie pracy lampy jako generatora (sterowanego napięciem Us) pokazany jest układ zastępczy, wrysowany w bańkę lampy (rys.4).


Rys.4.

Lampa jest przedstawiona tutaj jako generator napięciowy. Napięcie sterujące Us przenosi się do obwodu anodowego powiększone µ-krotnie. Działa ono w obwodzie anodowym poprzez opór wewnętrzny lampy Ri. Charakterystyczne na rys.4 jest jeszcze to, że kierunek działania siły elektromotorycznej µUs w obwodzie anodowym lampy jest przeciwny do kierunku działania napięcia siatkowego Us, czyli napięcie wewnętrzne µUs jest przesunięte w fazie o 180o względem napięcia siatkowego Us. Lampa przesuwa zatem fazę napięcia wzmocnionego w stosunku do napięcia siatkowego o 180o. O tym należy pamiętać przy obliczaniu warunków sprzężenia zwrotnego ujemnego tak często obecnie stosowanego dla poprawienia własności wzmacniaczy akustycznych. Ponieważ w układzie zastępczym lampy pokazanym na rys.3 napięcie wewnętrzne µUs połączone jest w szereg z oporem wewnętrznym Ri przeto układ ten nazywamy również układem zastępczym szeregowym lampy. Układ zastępczy lampy zastępuje równanie różniczkowe lampy. Stosując zwykłe prawo Ohma do obwodu anodowego lampy (rys.3) możemy od razu napisać wzór (6) na prąd anodowy Ia. Oprócz układu zastępczego szeregowego lampy istnieje jeszcze drugi układ zastępczy lampy tak zwany równoległy, który jest układem równoważnym do układu szeregowego. Możemy układ ten wyprowadzić przez odpowiednie przekształcenie wzoru (6). Pomnóżmy obie strony równości (6) przez Ri+Ra oraz podstawmy SRi zamiast współczynnika amplifikacji µ. Otrzymamy:

     (7) 

Dzieląc obie strony równania przez Ri i podstawiając: IaRa=Ua otrzymamy

     (8)

     W tym równaniu Ia oznacza prąd płynący przez opór anodowy Ra, Ua/Ri jest prądem płynącym wewnątrz lampy przez opór wewnętrzny Ri. Suma tych prądów równa się prądowi SUs wytwarzanemu wewnątrz lampy, który możemy nazwać prądem źródłowym. Zależy on od napięcia sterującego lampę Us. Prąd źródłowy SUs wytwarzany w lampie dzieli się na prąd wewnętrzny Ua/Ri i na prąd zewnętrzny Ia zgodnie z równaniem (8). Układ elektryczny, który odpowiada równaniu (8) pokazany jest na rys.5. Lampa jest tutaj pokazana jako generator prądowy wytwarzający prąd źródłowy SUs. Równolegle do zacisków anoda-katoda lampy załączony jest opór wewnętrzny Ri. Widzimy różnicę między tym układem a układem szeregowym z rys.3. W tym układzie lampa wytwarza prąd SUs, którego wartość zależy od wysterowania lampy Us, podczas gdy w układzie poprzednim lampa wytwarzała napięcie µUs. W układzie zastępczym na rys.5 opór wewnętrzny Ri załączony jest bezpośrednio do zacisków lampy: anoda-katoda i leży równoległe do oporu Ra podczas gdy w układzie z rys.3 opór Ri i opór Ra połączone są szeregowo i załączone do źródła napięcia µUs. Dlatego też ostatni układ zastępczy lampy nazywamy układem równoległym albo prądowym. Dla lepszego uzmysłowienia sobie mechanizmu pracy lampy przedstawiony jest na rys.6 ten sam układ zastępczy łącznie z bańką lampy.


Rys.5.

Oba układy zastępcze lampy: napięciowy i prądowy są sobie równoważne, to znaczy, że zastosowanie jednego lub drugiego układu prowadzi do tych samych wyników rachunkowych. Obliczymy na przykład napięcie jakie otrzymujemy na oporze anodowym Ra. Z rys.3 otrzymamy:

     (9)

Napięcie anodowe Ua jest równe:

     (10) 

Uwzględniając (9) otrzymamy:

     (11) 

Dzieląc jeszcze przez Ra licznik i mianownik prawej strony otrzymamy:

     (12) 


Rys.6

     Do tego samego wzoru dojdziemy analizując układ na rys.5 a więc układ prądowy lampy. Napięcie Ua jest tutaj napięciem wytworzonym przez prąd źródłowy lampy SUs na oporze wypadkowym powstałym przez równoległe połączenie oporów Ri i Ra, czyli:

     (13)

Podstawiając: S=µ/Ri i dzieląc licznik i mianownik prawej strony przez Ra otrzymamy:

     (14)

     Jest to ten sam wzór, który otrzymaliśmy wychodząc z układu szeregowego lampy (12). Widzimy, że oba układy zastępcze lampy dają w zastosowaniu te same wyniki rachunkowe czyli, że oba układy są sobie równoważne. Można jeszcze sprawdzić równoważność obu układów zastępczych lampy w sposób następujący:
     Obliczymy prąd zwarcia lampy i napięcie w biegu jałowym przy zastosowaniu obu układów. Prąd zwarcia lampy otrzymamy zwierając opór anodowy Ra czyli podstawiając we wzorach na prąd anodowy Ra=0. Dla układu szeregowego (wzór 6) otrzymamy:

     (15)

Jeżeli w układzie równoległym (rys.5) zewrzemy na krótko opór Ra wówczas całkowity prąd źródłowy popłynie przez obwód zewnętrzny. Prąd ten jest równy SUs a więc:

Izw = SUs     (16) 

     Widzimy więc, że otrzymujemy zgodne wyniki rachunkowe w obu przypadkach. Z ostatnich wzorów wynika, że prąd źródłowy SUs, który w układzie prądowym wytwarzany jest przez lampę jest niczym innym jak tylko prądem zwarcia lampy. Obliczmy jeszcze napięcie w biegu jałowym. W układzie szeregowym napięcie w biegu jałowym jest równe napięciu wewnętrznemu µUs. Wynika to zresztą z równania 12 jeżeli do niego podstawimy Ra=nieskończoność.
     Stosując układ zastępczy równoległy otrzymamy napięcie biegu jałowego jako napięcie wytworzone przez prąd SUs na oporze wewnętrznym lampy Ri czyli

Uaj = S . Us . Ri     (17)

Ponieważ jednak SRi otrzymamy znowu:

Uaj = µUs     (18)

Wynika stąd, że napięcie źródłowe w układzie szeregowym lampy jest niczym innym jak tylko napięciem biegu jałowego lampy. W następnym artykule przedyskutujemy warunki pracy lampy w układzie wzmacniacza napięciowego.

[artykuły][teoria]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl