Układy lampowe

Odbiornik radiowy RFT AT660 - WK3 (Radioamator 9/1951)

     Odbiornik produkcji N.R.D. Schemat ideowy odbiornika przedstawiony jest na rys.1. Oryginalny opis zamieszczony w czasopiśmie Radioamator:
     Jest to superheterodyna o pięciu zakresach fal (w tym 3 zakresy krótkofalowe - obejmujące poszczególne pasma radiofoniczne).
Pomiędzy zaciski wejściowe odbiornika załączony jest filtr przeciw interferencjom ze strony częstotliwości pośredniej 468 kc/s, poza tym obwód antenowy jest konwencjonalny, zmiana zakresów fal odbywa się przez włączanie cewek poszczególnych zakresów, za pomocą przełącznika obrotowego.
     Wejściowy obwód strojony w siatce lampy ECH11 ze względu na rozciągnięte zakresy na falach krótkich, posiada układ dla włączania w szereg i równolegle z kondensatorem zmiennym dodatkowych pojemności. Na wszystkich zakresach krótkofalowych w szereg z kondensatorem zmiennym włącza się stały kondensator o pojemności 430pF, równolegle zaś trimmer o max. pojemności 45pF i kondensator stały o pojemności 120pF. Na falach średnich kondensator średnich kondensator szeregowy zostaje zwarty, kondensatory zaś równoległe odłączone. Na falach długich zostają ponownie dołączone kondensatory równoległe. Cewki obwodu wejściowego są przełączane, przy czym cewka siatkowa długofalowa w położeniu przełącznika na zakresie fal średnich, zostaje dodatkowo zwarta, dla uniknięcia wpływu na obwód rezonansowy średniofalowy, na skutek ewentualnego sprzężenia indukcyjnego.
     Oscylator pracuje w układzie Meissnera. Przy zmianie zakresów w szereg i równolegle z kondensatorem zmiennym dołączane są dodatkowe kondensatory, podobnie jak w obwodzie wejściowym, jedynie ich pojemności są trochę inne. Cewki obwodu rezonansowego są przełączane, cewka zakresu długofalowego na zakresie fal średnich zostaje również dodatkowo zwarta. W szereg z cewkami średnio i długofalową załączone są paddingi, których pojemność wynosi odpowiednio: 430pF dla fal średnich i 150pF dla fal długich.
     Wzmacniacz pośredniej częstotliwości i detektor pracują w normalnym układzie, na uwagę zasługuje natomiast rozbudowana automatyka, działająca zarówno wstecz - na lampy: mieszającą i wzmacniacz pośredniej częstotliwości, jak i wprzód - na lampę wzmacniającą małej częstotliwości. Układ tego rodzaju daje całkowicie wyrównaną siłę odbioru na całym zakresie skali, nie wyłączając stacji lokalnej. We wzmacniaczu małej częstotliwości interesujący jest układ ujemnego sprzężenia zwrotnego, zawierający dwie gałęzie z anody na siatkę lampy końcowej i z anody lampy końcowej na anodę lampy EF11. W pierwszej z gałęzi sprzężenia zwrotnego odbywa się regulacja barwy tonu za pośrednictwem dzielnika napięcia złożonego z kondensatora 100pF i potencjometru 1M. Dzielnik napięcia działa jedynie w zakresie wysokich tonów, przy czym zmiana barwy tonu odbywa się przez zmianę sprzężenia zwrotnego.
     Druga gałąź sprzężenia zwrotnego - z anody na anodę, służy dla uwypuklenia niskich tonów. Rozbudowany układ sprzężenia zwrotnego w połączeniu z głośnikiem o dobrej charakterystyce częstotliwości i właściwie zaprojektowaną pod względem akustycznym skrzynką powodują, że aparat odznacza się pięknym i czystym tonem.
     Układ zasilania jest konwencjonalny. Napięcie ujemne dla siatki lampy końcowej, jak i dla opóźnienia automatyki, uzyskiwane jest ze spadku napięcia na oporze w przewodzie minusowym prostownika. Filtr składa się z dwóch kondensatorów elektrolitycznych po 16µF, oraz cewki wzbudzenia głośnika.
     Aparat zaopatrzony jest w gniazdka adapterowe, przy czym dla odtworzenia muzyki z płyt przewidziana jest osobna pozycja przełącznika, w której gniazdka adapterowe załączone zostają na potencjometr siły głosu, wejście zaś odbiornika zostaje zwarte.

Rys.1. Schemat odbiornika radiowego RFT AT660 - WK3

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl