A.W. "Nomogram do obliczania transformatorów sieciowych o mocy do 1000VA"
Radioamator i Krótkofalowiec  3/1964

Nomogram został wykonany w oparciu o następujące zależności:

gdzie:
     P0 – moc całkowita transformatora w VA,
     S – przekrój rdzenia transformatora w cm2,
     N – liczba zwojów przypadających na 1V,
     B – dopuszczalna indukcja w rdzeniu w Gaussach.
Częstotliwość sieci zasilającej przyjęto równą 50Hz.
     Dla stali transformatorowej wartość indukcji przyjmuje się równą 10000÷14000Gs, a dla zwykłej stali lub przy transformatorach pracujących bez przerwy – 8000Gs. W zasilaczach wibratorowych indukcja nie powinna być większa niż 5000÷6000Gs. Ponieważ w przypadku zasilaczy wibratorowych częstotliwość jest równa 100Hz lub jest jeszcze większa, to liczbę zwojów na 1 wolt przyjmuje się odpowiednio 2 lub więcej razy mniejszą, niż to wynika z obliczenia za pomocą nomogramu.

Posługiwanie się nomogramem

1. Określa się moc całkowitą:
a) dla transformatorów o mocy do 100VA wg wzoru:

P0 = 1,2.(I1.U1 + I2.U2 + ...)

b) dla transformatorów o mocy od 1000VA wg wzoru:

P0 = 1,1.(I1.U1 + I2.U2 + ...)

2. Na skali P0 nomogramu wybiera się punkt odpowiadający określonej mocy całkowitej transformatora i łączy się go linią prostą z punktem na skali B odpowiadającym przyjętej wartości indukcji. Punkt znajdujący się na przecięciu tej prostej ze skalą wyznacza liczbę zwojów na 1 wolt.
3. Całkowitą liczbę zwojów danego uzwojenia oblicza się mnożąc ustaloną liczbę zwojów na 1 wolt przez napięcie uzwojenia w woltach. Biorąc pod uwagę straty występujące w stali i miedzi transformatora, wprowadza się pewną poprawkę, a mianowicie: liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego zmniejsza się o 5%, a liczbę zwojów uzwojenia wtórnego powiększa się o 5% - dla transformatorów o mocy do 100VA; odpowiednio zmniejsza się i powiększa o 2,5% - dla transformatorów o mocy 100÷1000VA.
4. Średnicę drutu nawojowego określa się za pomocą skali d w zależności od wartości skutecznej przepływającego prądu I, zaokrąglając do najbliższej większej średnicy drutu.

Przykład obliczenia

Należy obliczyć dane konstrukcyjne transformatora sieciowego do prostownika dwupołówkowego.

  • Napięcie zasilające U1: 220V
  • Uzwojenie wtórne wysokiego napięcia U2: 2x300V
  • Prąd prostownika I2: 60mA
  • Uzwojenie żarzeniowe: U3: 4V; I3: 1A,
  • Drugie uzwojenie żarzeniowe: U4: 6,3V; I4: 2A

Obliczenie:

1. Moc całkowita po stronie uzwojenia pierwotnego:

Mocy tej odpowiada wg nomogramu rdzeń o przekroju S=8cm2 (bez izolacji pomiędzy blaszkami).
2. Przyjmując wartość indukcji równą 10000Gs liczba zwojów na 1 wolt wg nomogramu jest równa 5,7 zwojów/V. Stąd można obliczyć liczbę zwojów każdego z uzwojeń.
3. Liczby zwojów poszczególnych uzwojeń:
     N1 = 220.5,7 = 1254zw. (po odjęciu 5% - 1191 zw.)
     N2 = 2.(300.5,7) = 2.1710zw. (po dodaniu 5% - 2.1796 zw.)
     N3 = 4.5,7 = 23zw. (po dodaniu 5% - 24zw.)
     N4 = 6,3.5,7 = 36zw. (po dodaniu 5% - 38zw.).
4. Średnicę drutu określa się po wstępnym obliczeniu wartości prądu w amperach, przepływającego przez każde z uzwojeń.
Dla uzwojenia pierwotnego I1=41,5/220=0,19A.
Z nomogramu określona średnica drutu d1=0,35mm.
Dla uzwojeń żarzeniowych obliczone w taki sam sposób średnice drutów są równe odpowiednio: d2=0,8mm i d3=1,2mm.
     Przy określaniu średnicy drutu uzwojenia wysokiego napięcia należy uwzględniać schemat prostownika, wiadomo bowiem, że wartość prądu skutecznego w uzwojeniach będzie różna przy prostowaniu półokresowym i przy pełnookresowym. Należy także pamiętać, że przez to uzwojenie płynie zarówno składowa stała prądu wyprostowanego jak i pewna składowa zmienna.
     Jeżeli nie jest potrzebna duża dokładność obliczenia, to można przyjąć regułę następującą:
a) przez każde z uzwojeń uzwojenia wtórnego przepływa prąd, którego wartość skuteczna jest równa wartości całkowitego prądu stałego pobieranego z prostownika – w przypadku prostowania dwupołówkowego,
b) przez uzwojenie wtórne przepływa prąd, którego wartość skuteczna jest 2 razy większa niż wartość prądu stałego pobieranego z prostownika – prostowanie jednopołówkowe.
     Ponieważ w danym przypadku prąd pobierany z prostownika I2=60mA, a prostowanie jest pełnookresowe, to do określenia średnicy drutu przyjmuje się prąd o natężeniu 60mA. Potrzebna średnica jest wg nomogramu równa 0,2mm.

Tłumaczył A.W.
(Opracowanie E.Afanasjew opublikowane w radz. „Radio” nr 4(63).)

[artykuły]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl