Tadeusz Zagajewski "Nadajniki radiowe"


Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2629 egz., Warszawa, 1958

"    W książce omówiono zasady działania, projektowania, konstrukcji i pomiarów radiowych urządzeń nadawczych. Podano także opisy nadajników radiowych różnych typów.
     Książka stanowi nowe opracowanie materiału zawartego w książce "Radiotechniczne urządzenia nadawcze" wydanej w r. 1948 (wyd. I) i w r. 1950 (wyd. II). Jest przeznaczona dla inżynierów i techników zatrudnionych w telekomunikacji oraz dla słuchaczy wyższych szkół technicznych."

Zestawienie oznaczeń literowych
1. Wstęp (9)
1.1. Zasady radiokomunikacji
1.2. Rozwój urządzeń nadawczych
2. Obwody wielkiej częstotliwości (14)
2.1. Obwody rezonansowe
2.1.1. Obwód rezonansu szeregowego
2.1.2. Obwód rezonansu równoległego
2.1.3. Dzielony obwód rezonansowy
2.1.4. Moc użyteczna i sprawność obwodu
2.1.5. Obwody rezonansowe sprzężone
2.2. Obwody typu PI i L(odwrócone)
2.2.1. Obwody typu PI
2.2.2. Obwody typu L(odwrócone)
2.3. Obwody o stałych rozłożonych
2.3.1. Linie długie
2.3.2. Obwody motylowe
2.3.3. Obwody wnękowe (przestrzenne)
2.4. Materiały dielektryczne
2.4.1. Własności dielektryków
2.4.2. Dielektryki stałe
2.4.3. Dielektryki ciekłe i gazowe
2.5. Kondensatory stałe
2.5.1. Kondensatory ceramiczne
2.5.2. Kondensatory o dielektryku gazowym
2.6. Kondensatory zmienne
2.6.1. Ogólne wymagania
2.6.2. Kondensatory powietrzne
2.6.3. Kondensatory na gaz sprężony
2.7. Właściwości cewek indukcyjnych
2.7.1. Obliczanie indukcyjności cewek
2.7.2. Straty w cewce
2.7.3. Plecionka (lica) wielkiej częstotliwości
2.7.4. Pojemność własna cewki
2.7.5. Cieplny współczynnik indukcyjności
2.8. Cewki rdzeniowe wielkiej częstotliwości
2.8.1. Cewki z rdzeniami proszkowymi
2.8.2. rdzenie ferrytowe
2.9. Konstrukcja cewek indukcyjnych
2.9.1. Cewki o stałej indukcyjności
2.9.2. Wariometry o zmiennej indukcyjności wzajemnej
2.9.3. Wariometry ślizgowe
3. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (60)
3.1.Właściwości lamp nadawczych
3.1.1. Katody lamp nadawczych
3.1.2. Konstrukcja lamp nadawczych
3.1.3. Charakterystyki statyczne triody
3.1.4. Charakterystyki tetrod i pentod
3.2. Warunki pracy wzmacniaczy wielkiej częstotliwości
3.2.1. Praca wzmacniacza wielkiej częstotliwości
3.2.2. Rodzaje pracy wzmacniaczy rezonansowych
3.2.3. Graficzna analiza przebiegów we wzmacniaczu rezonansowym
3.2.4. Typowe stany pracy wzmacniacza
3.3. Analiza pracy wzmacniacza wielkiej częstotliwości
3.3.1. Rozkład impulsów kosinusoidalnych na szereg Fouriera
3.3.2. Równanie wzmacniacza rezonansowego
3.3.3. Układ zastępczy wzmacniacza rezonansowego
3.3.4. Obwód siatki wzmacniacza
3.3.5. Dobór warunków pracy wzmacniacza
3.3.6. Praca wzmacniacza w stanie przewzbudzonym
3.3.7. Wpływ stałych obwodu na pracę wzmacniacza
3.4. Metody obliczania wzmacniacza rezonansowego
3.4.1. Przybliżone obliczenie wzmacniacza
3.4.2. Dokładne obliczenie wzmacniacza
3.4.3. Praca równoległa lamp
3.4.4. Układ przeciwsobny
3.5. Wzmacniacze z powielaniem częstotliwości
3.5.1. Warunki pracy powielacza
3.5.2. Dobór warunków pracy powielacza
4. Generatory wzbudzające (114)
4.1. Wstęp
4.2. Generatory o stabilizacji elektrycznej
4.2.1. Zasada działania generatora z opornością ujemną
4.2.2. Zasada działania generatora ze sprzężeniem zwrotnym
4.2.3. Stabilizacja częstotliwości generatorów
4.3. Stabilizacja elektromechaniczna
4.3.1. Właściwości kwarcu
4.3.2. Układy generatorów kwarcowych
4.3.3. Zmiana częstotliwości generatorów kwarcowych
4.4. Zmniejszanie częstotliwości
5. Generatory mikrofalowe (146)
5.1. Wstęp
5.2. Generatory triodowe
5.2.1. Właściwości triod przy bardzo wielkiej częstotliwości
5.2.2. Triody mikrofalowe i ich zastosowanie
5.3. Generatory klistronowe
5.3.1. Budowa i właściwości klistronów
5.3.2. Zależności energetyczne w klistronie
5.3.3. Klistron refleksowy
5.4. Generatory magnetronowe
5.4.1. Właściwości magnetronu
5.4.2. Rodzaje magnetronów
6. Nautralizacja i drgania pasożytnicze (168)
6.1. Neutralizacja
6.1.1. Oddziaływanie obwodu wyjściowego na obwód wejściowy
6.1.2. Układy mostkowe prądu zmiennego
6.1.3. Neutralizacja siatkowa
6.1.4. Neutralizacja anodowa
6.1.5. Neutralizacja w układzie przeciwsobnym
6.1.6. Neutralizacja rezonansowa
6.1.7. Neutralizacja na falach krótkich
6.1.8. Praktyczne przeprowadzenie neutralizacji
6.1.9. Wzmacniacz z lampą wielosiatkową
6.1.10. Wzmacniacz z siatką uziemioną
6.2. Drgania pasożytnicze
6.2.1. Wstęp
6.2.2. Drgania pasożytnicze o częstotliwości zbliżonej do częstotliwości roboczej
6.2.3. Drgania pasożytnicze o częstotliwości mniejszej od częstorliwości roboczej
6.2.4. Drgania pasożytnicze o częstotliwości większej od częstotliwości roboczej
6.2.5. Drgania pasożytnicze o częstotliwości akustycznej
7. Modulacja amplitudy (188)
7.1. Ogólne wiadomości o modulacji
7.1.1. Wstęp
7.1.2. Jakość modulacji
7.1.3. Szerokość pasma emisji
7.1.4. Właściwości prądów o modulowanej amplitudzie
7.1.5. Wpływ obwodów wielkiej częstotliwości na modulację
7.1.6. Układy modulacji amplitudowej i ich charakterystyki
7.1.7. Warunki pracy układów modulacyjnych
7.2. Modulacja siatkowa
7.2.1. Zasada działania układu
7.2.2. Właściwości energetyczne układu modulacji siatkowej
7.2.3. Obliczanie wzmacniacza z modulacją siatkową
7.2.4. Układy modulacji siatkowej
7.3. Modulacja anodowa
7.3.1. Zasada działania układu
7.3.2. Zależności energetyczne modulacji anodowej
7.3.3. Obliczanie wzmacniacza z modulacją anodową
7.3.4. Układy modulacji anodowej
7.3.5. Warunki pracy modulatora
7.4. Wzmacniacz mocy modulowanej
7.4.1. Zasada działania układu
7.4.2. Właściwości energetyczne wzmacniacza
7.5. Modulacja wzmacniaczy z lampami wielosiatkowymi
7.5.1. Modulacja wzmacniacza z pentodą
7.5.2. Modulacja wzmacniacza z tetrodą
7.6. Ekonomiczne układy modulacji amplitudy
7.6.1. Zagadnienie ekonomicznej modulacji
7.6.2. Układy modulacji Chireix
7.6.3. Układ wzmacniacza Doherty'ego
7.6.4. Układ z regulowaną falą nośną
7.6.5. Układy modulacji jednowstęgowej
7.7. Modulatory
7.7.1. Uwagi wstępne
7.7.2. Ujemne sprzężenie zwrotne
7.7.3. Ujemne sprzężenie zwrotne w nadajniku
7.7.4. Układy modulatorów
8. Systemy modulacji szerokopasmowej (261)
8.1. Właściwości modulacji fazy i częstotliwości
8.1.1. Prąd o modulowanym kącie fazowym
8.1.2. Wstęgi boczne modulacji kąta fazowego
8.1.3. Warunki pracy łącza z modulacją kąta fazowego
8.2. Układy modulacji fazy i częstotliwości
8.2.1. Układy modulacji fazy
8.2.2. Układy bezpośredniej modulacji częstotliwości
8.2.3. Układy modulacji częstotliwości z oscylatorem kwarcowym
8.3. Modulacja impulsowa
8.3.1. Zasada działania
8.3.2. Układy modulacji impulsowej
8.3.3. Warunki pracy łącza z modulacją impulsową
9. Manipulacja telegraficzna (295)
9.1. Manipulacja amplitudy
9.1.1. Właściwości telegrafii z manipulacją amplitudy
9.1.2. Układy manipulacji amplitudy
9.2. Manipulacja przesuwem częstotliwości
9.2.1. Właściwości telegrafii z przesuwem częstotliwości
9.2.2. Układy manipulacji z przesuwem częstotliwości
10. Urządzenia zasilające (315)
10.1. Warunki zasilania nadajników
10.1.1. Wstęp
10.1.2. Zasilanie obwodu żarzenia
10.1.3. Zasilanie obwodu siatek
10.1.4. Zasilanie obwodu anody
10.2. Elementy prostownicze
10.2.1. Prostowniki mechaniczne
10.2.2. Diody próżniowe i gazowane
10.2.3. Prostowniki rtęciowe łukowe niesterowane
10.2.4. Sterowanie prostownika rtęciowego
10.2.5. Prostowniki stykowe
10.2.6. Dobór odpowiedniego prostownika
10.3. Układy prostownicze
10.3.1. Wpływ obciążenia na pracę prostownika
10.3.2. Właściwości wielofazowych układów prostowniczych
10.3.3. Układy jednofazowe
10.3.4. Układy trójfazowe
10.3.5. Rzeczywiste przebiegi w prostowniku
10.3.6. Sprawność prostowników
10.4. Filtry
10.4.1. Wymagania dotyczące filtrów
10.4.2. Filtr z wejściem pojemnościowym
10.4.3. Filtr z wejściem indukcyjnym
10.4.4. Przebiegi nieustalone w prostowniku
10.5. Sterowanie prostowników
10.5.1. Zasada działania
10.5.2. Układy od sterowania prostowników
11. Urządzenia pomocnicze (357)
11.1. Urządzenia chłodzące
11.1.1. Powietrzne urządzenia chłodzące
11.1.2. Wodne urządzenia chłodzące
11.1.3. Urządzenia chłodzące z odparowaniem wody
11.2. Blokada i sygnalizacja
11.2.1. Układy blokadowe
11.2.2. Układy sygnalizacyjne
11.3. Automatyzacja obsługi nadajników
12. Badania i pomiary nadajników (379)
12.1. Badanie części i podzespołów
12.1.1. Badanie części mechanicznych i elektrycznych
12.1.2. Badanie lamp
12.2. Badania wstępne
12.2.1. Badanie urządzeń zasilających
12.2.2. Badanie generatora wzbudzającego
12.2.3. Badanie wzmacniaczy wielkiej częstotliwości
12.2.4. Badanie wzmacniaczy małej częstotliwości
12.3. Badanie całego nadajnika
12.3.1. Badanie częstotliwości nadajnika
12.3.2. Pomiar mocy nadajnika
12.3.3. Pomiar mocy harmonicznych fali nośnej i drgań pasożytniczych
12.3.4. Pomiar głębokości modukacji amplitudy
12.3.5. Pomiar wskaźnika i dewiacji modulacji częstotliwości
12.3.6. Pomiary zniekształceń modulacji i szumów własnych nadajnika
12.3.7. Badanie jakości znalku telegraficznego
12.3.8. Pomiar szerokości pasma emisji
12.3.9. Bilans mocy nadajnika
13. Zasady projektowania nadajników (407)
13.1. Założenia projektowe
13.1.1. Wybór generatora wzbudzającego
13.1.2. Wybór lamp i liczby stopni nadajnika
13.1.3. Wybór układu modulacyjnego
13.1.4. Wybór układu zasilania
13.1.5. Schemat blokowy nadajnika
13.2. Schemat nadajnika
13.2.1. Zasilanie obwodów anody i siatek
13.2.2. Wybór układu wzmacniacza wielkiej częstotliwości
13.2.3. Obwód stopnia końcowego
13.2.4. Obwody stopni pośrednich
13.3. Rozwiązanie konstrukcyjne
13.3.1. Nadajniki stałe
13.3.2. Nadajniki ruchome
14. Opisy nadajników (430)
14.1. Nadajniki stałe
14.1.1. Nadajniki długo- i średniofalowe
14.1.2. Nadajniki krótkofalowe
14.2. Nadajniki ruchome
14.2.1. Nadajniki okrętowe
14.2.2. Nadajniki przenośne
Wykaz piśmiennictwa (476)
Wykaz pojęć (477)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA