"Elektryfikacja odbiorników bateryjnych i budowa odbiorników elektrycznych", Wydanie Polskich Zakładów Philips, S.A.

OBLICZANIE ZASILACZA

Sposób obliczania jest następujący:

 1. Obliczamy ogólny pobór prądu anodowego istniejącego już odbiornika, wzgl. odbiornika sieciowego, który zamierzamy zbudować. Ogólny pobór prądu anodowego składa się z poboru prądu poszczególnych lamp (p. umieszczoną na końcu niniejszej broszury tabelę lamp odbiorczych Philipsa - rubryka: "Normalny prąd anodowy").
  Obliczamy również całkowity pobór prądu siatek osłonnych lamp ekranowanych i pentod. Wartości tych prądów dla poszczególnych lamp podane są w tabeli, umieszczonej na końcu broszury. Wartości te dodajemy.
  Całkowity pobór prądu odbiornika stanowi suma prądów anodowych i siatek osłonnych.
 2. Stwierdzamy również, na podstawie tabeli lamp odbiorczych, jakie maksymalne napięcie anodowe i jakie maksymalne napięcie siatkowe są nam potrzebne. Napięcia te dodajemy.
 3. Obliczamy ogólny pobór prądu żarzenia lamp (tabela lamp odbiorczych, - rubryka "Prąd żarzenia").
 4. Na podstawie wielkości całkowitego prądu, pobieranego przez odbiornik, wybieramy z tabeli dławików odpowiedni typ, opierając się na uwagach, zamieszczonych przy tej tabeli, i notujemy sobie opór omowy dławika (dławików), który będziemy stosować.
 5. Według prawa Ohma: E=RI, R=E/I, I=prąd, E=napięcie (spadek napięcia), R=opór. Obliczamy spadek napięcia w filtrze. Opór filtra równa się oporowi dławika, przy 2-ch jednakowych dławikach - podwójny. Należy również uwzględnić spadek napięcia na głośniku (względnie na uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego): przeciętnie 20V. Spadek napięcia na dławikach i głośniku względnie transformatorze dodajemy do napięcia obliczonego w punkcie 2.
 6. Posługując się wykresami, przedstawiającemi zależność między napięciem wyprostowanem, a prądem wyprostowanym dla różnych zespołów transformatorów i lamp prostowniczych (rys. 5a i 5b), wybieramy transformator, któryby pozwolił przy obliczonym w p.1 prądzie uzyskać napięcie wyprostowane nie mniejsze, lecz też nie o wiele większe od napięcia, obliczonego w p. 5.
  W tym celu szulamy na linji poziomej, na której oznaczone są wartości prądu w mA, punktu odpowiadającego prądowi w mA, określonemu w p. 1.

<<  7  >>

[spis treści]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl