W. Trusz "Podstawy elektrotechniki"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 190 egz., Warszawa, 1963

Książka zawiera najważniejsze wiadomości z podstaw elektrotechniki omówione w sposób bardzo przystępny. Podano w niej podstawowe opisy, definicje, wzory i przykłady z zakresu prądu stałego, prądu zmiennego (jednofazowego oraz trójfazowego), magnetyzmu, lamp elektronowych i półprzewodników. Na zakończenie opisane zostały najważniejsze przyrządy pomiarowe i pomiary.
Praca jest przeznaczona przede wszystkim dla telemonterów. Ponadto może zostać wykorzystana przez uczniów zasadniczych szkół łączności oraz uczniów techników nieelektrycznych, jako skrócony podręcznik z podstaw elektrotechniki.
Przedmowa (7)
1. Podstawowe pojęcia z fizyki i trygonometrii (9)
Ruch. Masa i siła. Ciążenie powszechne. Ciężar ciał. Praca i moc. Energia. Wektory i działania na wektorach. Podstawowe zależności trygonometryczne.
2. Elektronowa teoria budowy materii. Elektrostatyka (30)
Elektryzowanie się ciał. Budowa materii. Przewodniki i dielektryki. Istota prądu elektrycznego. Pole elektryczne. Prawo Coulomba. Indukcja elektrostatyczna.
3. Pojemność elektryczna. Kondensatory (47)
zjawisko gromadzenia się ładunków elektrycznych. Rodzaje i budowa kondensatorów. Łączenie kondensatorów.
4. Obwód elektryczny prądu stałego (63)
Elementy składowe obwodu elektrycznego. Siła elektromotoryczna. Napięcie. Natężenie prądu. Oporność i przewodność elektryczna. Układy jednostek miar stosowanych w elektrotechnice.
5. Prawo Ohma (76)
Prawo Ohma dla zewnętrznej części obwodu. Prawo Ohma dla całego obwodu. Zależność oporności od wymiarów geometrycznych i temperatury. Oporniki (budowa i zastosowanie).
6. Łączenie oporności (88)
Łączenie szeregowe oporności. Łączenie równoległe oporności. Pierwsze prawo Kirchhoffa. Łączenie oporności mieszane (szeregowo - równoległe). Spadki napięć w elementach obwodów elektrycznych.
7. Praca i moc prądu elektrycznego (100)
Pojęcie energii, pracy i mocy elektrycznej. Przetwarzanie energii elektrycznej. Sprawność.
8. Chemiczne działanie prądu elektrycznego (107)
Elektroliza. I prawo Faradaya. Zjawisko polaryzacji elektrod. Ogniwo galwaniczne Volty. Ogniwa leklanszowskie. Akumulatory ołowiowe. Akumulatory żelazo - niklowe.
9. Łączenie źródeł prądu (128)
Źródła prądu. Łączenie szeregowe źródeł prądu. Drugie prawo Kirchhoffa. Łączenie równoległe źródeł prądu. Łączenie mieszane źródeł prądu.
10. Cieplne działanie prądu elektrycznego (139)
Prawo Joule'a-Lenza. Grzejniki elektryczne. Żarówki elektryczne. Bezpieczniki topikowe.
11. Magnetyzm i elektromagnetyzm (150)
Magnesy naturalne i sztuczne. Magnetyzm ziemski. Pole magnetyczne wokół magnesów trwałych i przewodów wiodących prąd. Strumień magnetyczny. Indukcja magnetyczna. Przenikalność magnetyczna. Obwód magnetyczny. Wzajemne oddziaływanie na siebie przewodów wiodących prąd. Magnesowanie materiałów ferromagnetycznych.
12. Indukcja elektromagnetyczna (178)
Powstawanie siły elektromotorycznej indukcji. Zasada działania prądnicy prądu zmiennego. Zasada działania prądnicy prądu stałego. Indukcja własna - indukcyjność. Indukcja wzajemna. Prądy wirowe.
13. Działanie pola magnetycznego na przewód wiodący prąd (193)
Przewód wiodący prąd w polu magnetycznym. reguła lewej dłoni. Zasada działania silnika prądu stałego. Rodzaje silników prądu stałego.
14. Prąd zmienny (206)
Ogólne pojęcia dotyczące prądu sinusoidalnie zmiennego. Wartość skuteczna prądu sinusoidalnie zmiennego. Faza i przesunięcie fazowe. Wykreślne przedstawianie wielkości sinusoidalnych.
15. Obwody prądu zmiennego (220)
Rodzaje oporności w obwodach prądu zmiennego. Obwód zawierający oporność czynną. Obwód zawierający oporność bierną indukcyjną. Obwód zawierający oporność czynną i bierną indukcyjną. Obwód zawierający oporność bierną pojemnościową. Obwód zawierający oporność czynną i bierną pojemnościową. Rezonans napięć (szeregowy). Rezonans prądów (równoległy). Moc prądu sinusoidalnie zmiennego.
16. Obwody prądu zmiennego zawierające stal (245)
Wiadomości ogólne. Zasada budowy i działania transformatora. Autotransformatory.
17. Prąd trójfazowy (257)
Powstawanie i własności prądu trójfazowego. Układy trójfazowe. Moc prądu trójfazowego. Magnetyczne pole wirujące. Budowa i działanie silników asynchronicznych.
18. Prąd elektryczny w próżni (272)
Zjawisko emisji elektronów. Lampy elektronowe. Zasada wzmacniania. Fotonówki.
19. Półprzewodniki (288)
Wiadomości ogólne. Prostowniki stykowe. Diody półprzewodnikowe. Tranzystory.
20. Podstawowe przyrządy pomiarowe i pomiary (303)
Wiadomości ogólne. Rodzaje przyrządów pomiarowych. Zasadnicze typy przyrządów pomiarowych (mierników). Zakresy pomiarowe. Klasy dokładności. Pomiar napięcia. Pomiar natężenia prądu. Pomiar oporności czynnej. Pomiar mocy i pracy prądu.

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl