B. M. Tariejew "Materiały elektrotechniczne"


Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, nakład 12000 egz., Warszawa, 1951
tłumaczył: mgr. inż. Jerzy Antoniewicz

Uwaga zamieszczona w wydaniu  radzieckim:
    Książka zawiera opis cech, gatunków, metod badania i zachowania się w czasie eksploatacji ważniejszych gatunków matariałów elektrotechnicznych (materiały izolacyjne, przewodniki, materiały magnetyczne, wyroby kablowe, różne materiały pomocnicze itp.). Szczególną uwagę zwrócono na materiały stosowane w urządzeniach elektroenergetycznych (elektrownie, podstacje elektryczne i sieci kablowe).
    Książka jest przeznaczona dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, w fabrykach i w zakładach remontowych, którzy posiadają tylko wiadomości elementarne w zakresie elektrotechniki, fizyki i chemii."
Fragment wstępu:
"    Produkcja materiałów elektrotechnicznych w Rosji przedrewolucyjnej prawie nie istniała. Nawet najbardziej rozpowszechnione materiały przewodnikowe, izolacyjne i magnetyczne były sprowadzane z zagranicy. Produkcja tych materiałów w wysokich gatunkach, w różnorodnych odmianach i na wielką skalę została zorganizowana w ZSRR dopiero w czasie realizacji planu elektryfikacji i Stalinowskich planów pięcioletnich..."
Wstęp (5)
Rozdział 1. Lotne materiały izolacyjne (13)
1. Powietrzne
Rozdział II. Płynne materiały izolacyjne (18)
2. Olej transformatorowy i jego przeznaczenie
3. Właściwości oleju transformatorowego i sposoby ich badania
4. Zanieczyszczenia oleju
5. Sposoby oczyszczania oleju
6. Pięciochlorodyfenyl
Rozdział III. Twardniejące materiały izolacyjne (58)
7. Żywice
8. Oleje wysychające
9. Woski
10. Rozpuszczalniki
11. Lakiery
12. Masy zalewowe (kompaundy)
13. Suszenie i nasycanie izolacji
Rozdział IV. Materiały izolacyjne włókniste (106)
14. Drewno
15. Papiery i tektury
16. Materiały tekstylne
17. Taśmy lepkie
18. Ceratki izolacyjne
19. Materiały włókniste nieograniczne
Rozdział V. Masy plastyczne (127)
20. Przeznaczenie i rodzaje mas plastycznych
21. Proszki do wyrobów prasowalnych
22. Pleksiglas
23. Warstwowe masy plastyczne
24. Materiały kauczukowe
25. Azbocement
Rozdział VI. Materiały izolacyjne mineralne (146)
26. Mika
27. Mikanity
28. Różne materiały izolacyjne
Rozdział VII. Szkła i materiały ceramiczne (157)
29. Szkła
30. Porcelana
31. Izolatory porcelanowe
32. Różne materiały ceramiczne
Rozdział VIII. Materiały przewodzące (180)
33. Miedź
34. Aluminium (glin)
35. Stal
36. Stopy wysokooporowe
37. Wyroby elektrotechniczne z węgla
Rozdział IX. Wyroby kablowe (197)
38. Przewody nawojowe
39. Kable energetyczne
Rozdział X. Materiały magnetyczne (211)
40. Wiadomości ogólne
41. Stal elektrotechniczna arkuszowa
42. Materiały na magnesy stałe
Rozdział XI. Różne materiały pomocnicze (216)
43. Ołów
44. Luty
45. Cementy, kity, pasty i kleje
46. Błonki wskaźnikowe do określania temperatur
47. Elektrolit akumulatorowy
Indeks (235)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA