S. Seely, "Układy elektroniczne"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1963
(tłumaczenie wykonane przez zespół pracowników Katedry Podstaw Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. dra inż. A.Smolińskiego)

Wykaz najważniejszych oznaczeń (13)
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka przyrządów elektronicznych (15)
A. Emisja elektronów (16)
Źródła elektronów i sterowanie nimi. Emisja cieplna. Emisja fotoelektryczna. Emisja wtórna. Emisja w silnym polu elektrycznym. Jonizacja.
B. Dioda próżniowa (21)
Rozkład potencjału między elektrodami. Równanie ładunku przestrzennego. Własności diod próżniowych.
C. Trioda (26)
Siatka. Parametry triody.
D. Lampy wieloelektrodowe (32)
Tetroda. Charakterystyki tetrody. Charakterystyki siatkowe. Parametry lampy. Pentoda. Pentoda regulacyjna. Heksoda i heptoda. Tetroda strumieniowa.
E. Przyrządy półprzewodnikowe (37)
Półprzewodniki samoistne. Domieszki; rodzaje przewodnictwa. Złącze p-n. Tranzystor warstwowy. Dioda ostrzowa. Tranzystor ostrzowy.
F. Lampy gazowane (45)
Wyładowania elektryczne w gazach. Lampa jarzeniowa. Trioda z zimną katodą. Dioda gazowana z żarzoną katodą. Dioda gazowana o dużym ciśnieniu gazu. Tyratron.  Tyratron dwusiatkowy. Ignitron. Wielkości charakterystyczne lamp gazowanych: prąd, napięcie, temperatura. Czas jonizacji i dejonizacji.
G. Lampy oscyloskopowe (54)
Siły działające na naładowane cząstki poruszające się w polu elektrycznym i magnetycznym. Odchylanie elektrostatyczne w lampach oscyloskopowych. Lampa z dodatkowym (poodchyleniowym) przyspieszaniem. Lampy oscyloskopowe z odchylaniem magnetycznym. Porównanie lamp oscyloskopowych.
Rozdział 2. Lampy elektronowe i tranzystory jako elementy (64)
A. Trioda (64)
Pojęcia i oznaczenia. Analiza graficzna układu. Schemat zastępczy triody ze źródłem napięciowym. Schemat zastępczy triody ze źródłem prądowym. Liniowa teoria układów lampowych. Pomiar parametrów triody. Zniekształcenia nieliniowe w lampach elektronowych.
B. Tranzystory (77)
Wstęp. Analiza czwórników. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnej bazie. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnym emiterze. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnym kolektorze.
Rozdział 3. Podstawowe zasady działania wzmacniacza (88)
Klasyfikacja lamp i wzmacniaczy. Zniekształcenia we wzmacniaczu. Decybel; czułość mocy. Pojemności międzyelektrodowe w triodzie. Przewodność wejściowa triody. Przewodność wejściowa tetrody. Przewodność wejściowa pentody. Zakres wielkich częstotliwości. Źródła zasilania wzmacniacza. Wzmocnienie mocy w tranzystorach. Wzmacniacz o wspólnej bazie.
Rozdział 4. Pasmowe wzmacniacze napięciowe (109)
Wstęp. Wzmacniacze oporowe o sprzężeniu pojemnościowym. Analiza wzmacniacza oporowego o sprzężeniu pojemnościowym. Uniwersalne charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy oporowych o sprzężeniu pojemnościowym. Wielostopniowe wzmacniacze tranzystorowe. Praca tranzystora w zakresie wielkich częstotliwości. Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma. Wzmacniacze wielostopniowe. Wzmacniacze o sprzężeniu bezpośrednim. Wzmacniacze o sprzężeniu katodowym. Wzmacniacze szerokopasmowe z kompensacją. Wzmacniacz szerokopasmowy z kompensacją za pomocą indukcyjności szeregowej. Charakterystyki impulsowe wzmacniacza z kompensacją za pomocą indukcyjności szeregowej. Kompensacja w zakresie małych częstotliwości.
Rozdział 5. Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach (141)
Podstawowe zasady sprzężenia zwrotnego. Charakterystyki wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym. Układy sprzężenia zwrotnego. Zastępcza impedancja wewnętrzna układu ze sprzężeniem zwrotnym. Wpływ sprzężenia zwrotnego na impedancję wyjściową. Wpływ sprzężenia zwrotnego na impedancję wejściową. Wpływ sprzężenia zwrotnego ma stabilność. Stabilność wzmacniaczy tranzystorowych. Wtórnik katodowy. Analiza graficzna wtórnika katodowego. Wtórnik anodowy. charakterystyki częstotliwościowe wtórnika katodowego.
Rozdział 6. Prostowniki (184)
Jednofazowy, jednopołówkowy prostownik z lampą próżniową. Współczynnik tętnień. Jednofazowy prostownik dwupołówkowy. Układy z diodami gazowanymi (gazotronami). Inne jednofazowe układy prostowników. Prostowniki regulowane. Regulacja poprzez zmianę fazy. Regulacja poprzez zmianę początkowego napięcia siatkowego. Regulacja mieszana. Regulacja poprzez włączanie i wyłączanie. Regulacja ignitronów.
Rozdział 7. Zasilacze (204)
Składowe harmoniczne w układach prostowniczych. Filtr dławikowy. Filtr pojemnościowy. Przybliżona analiza działania filtrów pojemnościowych. filtr w wejściem indukcyjnym o ogniwach typu L. Wielosekcyjny filtr z wejściem indukcyjnym o ogniwach typu L. Filtry z wejściem pojemnościowym o ogniwie typu PI. Jonowe stabilizatory napięcia. Prosty stabilizator elektronowy. Elektronowe stabilizatory napięcia - rozważania podstawowe. Uwagi o projektowaniu. Uwagi dodatkowe.
Rozdział 8. Elektroniczne układy liczące (233)
Wzmacniacze różnicowe. Układy sumujące. Wzmacniacz operacyjny - analiza przybliżona. Układ całkujący. Układ różniczkujący. Rozwiązywanie prostego równania różniczkowego. Rozwiązywanie równania różniczkowego z jedną zmienną niezależną. Układy mnożące. Układ podnoszący do kwadratu. Układ wytwarzający różnicę kwadratów. Układ pierwiastkujący. Układ dzielący.
Rozdział 9. Specjalne układy elektroniczne (265)
Układy obcinające i ograniczające. Układy kształtujące czoło impulsów. Przywracanie i odtwarzanie składowej stałej. Analiza przebiegów prostokątnych. Układy odtwarzania składowej stałej działające w sposób ciągły. Układy synchronizowanego odtwarzania składowej stałej.
Rozdział 10. Wzmacniacze mocy (296)
Triodowy wzmacniacz mocy klasy A. Układy obciążenia. Maksimum mocy niezniekształconej. Sprawność obwodu anodowego. Pentody mocy oraz strumieniowe lampy mocy. Wzmacniacze w układzie przeciwsobnym. Układy zastępcze wzmacniaczy przeciwsobnych klasy A. Wypadkowe charakterystyki statyczne. Wypadkowe charakterystyki robocze. Moc wyjściowa i zniekształcenia we wzmacniaczach przeciwsobnych. Układy symetryzujące.
Rozdział 11. Selektywne wzmacniacze napięcia (320)
Wzmacniacz selektywny o pojedynczym obwodzie rezonansowym sprzężonym bezpośrednio z anodą. Wzmacniacz selektywny o pojedynczym obwodzie rezonansowym sprzężonym transformatorowo. Wzmacniacz selektywny o sprzężonych obwodach rezonansowych. Wielostopniowe wzmacniacze selektywne. Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma wzmocnieniowego. Wzmacniacze wielorezonansowe. Układ z mostkiem podwójnego T. Układy z mostkiem T zbocznikowane, z mostkiem Andersona i Wiena.
Rozdział 12. Selektywne wzmacniacze mocy (346)
Wprowadzenie. Własności obwodu rezonansowego. Wpływ dobroci zastępczej Q1. Selektywne wzmacniacze klasy B. Metoda analityczna obliczania wzmacniaczy klasy B. Analiza wzmacniaczy klasy C. Półgraficzna metoda analizy wzmacniaczy klasy C. Prąd anodowy i prąd siatkowy we wzmacniaczach klasy C. Zagadnienia mocy we wzmacniaczu klasy C. Projektowanie wzmacniaczy klasy C. Układ automatycznego ujemnego napięcia siatkowego. Napięcie siatkowe a liniowość wzmacniacza.
Rozdział 13. Generatory (373)
Wprowadzenie. Warunki samowzbudzenia. Wpływ nachylenia charakterystyki lampy Sa. Inny sposób wyrażenia średniego nachylenia charakterystyki lampy. Warunek amplitudy i częstotliwości. Stałe ujemne napięcie na siatce. Układ automatycznego ujemnego napięcia w obwodzie siatki. Generator o strojonym obwodzie anodowym. Inne układy generatorów. Stabilizacja częstotliwości w generatorach ze sprzężeniem zwrotnym. Generator o przesunięciu fazy. Generatory RC. Generatory z układami zabocznikowanego T i podwójnego T. Generatory o oporności ujemnej. Generatory relaksacyjne. Multiwibrator z dwoma sprzężeniami pojemnościowymi. Szczegółowy opis pracy. Częstotliwość drgań. Multiwibratory z dodatnią polaryzacją siatki. Multiwibrator o sprzężeniu katodowym. Pentody w układach multiwibratora. Projektowanie multiwibratora. Generator samodławny. Generator relaksacyjny van der Pola. Synchronizowane generatory relaksacyjne. Synchronizacja impulsami dodatnimi. Synchronizacja przebiegiem sinusoidalnym. Synchronizacja generatora samodławnego.
Rozdział 14. Układy relaksacyjne pracujące ze stałym ujemnym napięciem siatkowym (420)
Układ sprzężony pojemnościowo. Układ o sprzężeniu oporowym. Układ o sprzężeniu katodowym. Układ pentodowy. Układy o liniowo regulowanym opóźnieniu. Układ zmieniający liniowo opóźnienie przez zmianę szerokości wytwarzanego impulsu. Układ opóźniający typu "sanatron". Fantastron. Układ opóźniający przy użyciu napięcia liniowo narastającego. Przerzutnik dwustabilny. Przerzutnik dwustabilny z jedną pentodą. Przerzutniki tranzystorowe. Układy przelicznikowe. Generatory impulsów. Generatory impulsów z liniami formującymi.
Rozdział 15. Generatory piłokształtnej podstawy czasu (472)
Piłokształtna podstawa czasu. Pojemnościowe układy podstawy czasu. Tyratronowe układy podstawy czasu. Samowzbudne układy lampowe. Wyzwalane układy podstawy czasu. Linearyzacja przebiegów piłokształtnych. Przeciwsobne układy odchylające.
Rozdział 16. Specjalne podstawy czasu (493)
Wykładnicze narastanie prądu. Początkowa część przebiegu oscylacyjnego. Wytwarzanie prądu liniowego z trapezoidalnego napięcia. Układy ze sprzężeniem zwrotnym. Wytwarzanie kołowej podstawy czasu. Promieniowa podstawa czasu z obrotem promienia.
Rozdział 17. Modulacja amplitudy (511)
Wstęp. Właściwości przebiegu z modulacją amplitudy. Układy modulacji amplitudy. Modulacja kwadratowa (modulacja małym sygnałem). Modulatory zrównoważone (przeciwsobne). Modulacja jednowstęgowa z tłumionym przebiegiem nośnym. Modulator równoległy. Modulacja liniowa. Modulacja anodowa w klasie C. Modulacja siatkowa w klasie C. Modulacja katodowa. Inne metody modulacji.
Rozdział 18. Detekcja (534)
Wstęp. Detekcja anodowa. Detekcja diodowa. Analiza detektora diodowego. Zniekształcenia w detektorach diodowych. Detektor diodowy z obciążeniem zespolonym. Charakterystyki detekcji. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Detekcja sygnału wielkiej częstotliwości o tłumionym przebiegu nośnym. Detekcja jednowstęgowego sygnału wielkiej częstotliwości o tłumionym przebiegu nośnym. Mieszacze i układy przemiany częstotliwości. Przemiana kwadratowa. Uogólniona teoria przemiany częstotliwości.
Rozdział 19. Modulacja i detekcja częstotliwości (557)
Wstęp. Podstawowe cechy modulacji częstotliwości. Chwilowa częstotliwość i chwilowy kąt fazowy. Modulacja częstotliwości. Widmo częstotliwości przebiegu z modulacją częstotliwości. Modulacja fazy. Nadajniki z modulacją częstotliwości - układy z lampą reaktancyjną. Lampa reaktancyjna. Układy uwydatniające. Stabilizacja częstotliwości nadajnika z modulacją częstotliwości. Nadajniki z modulacją częstotliwości systemu Armstronga. Układ korektora 1/f. Nadajniki z modulacją częstotliwości na fazitronach. Odbiorniki z modulacją częstotliwości. Ogranicznik. Detektor częstotliwości. detektor stosunku. Wpływ sygnałów zakłócających.
Rozdział 20. Elektronowe przyrządy pomiarowe (594)
Woltomierze elektronowe. Amperomierze elektronowe. Fazomierze. Watomierze. Mierniki częstotliwości.
Dodatek A. Teorematy dotyczące układów elektrycznych (611)
Teoremat Helmholtza równoważnych źródeł. Teoremat Millmana.
Dodatek B (613)
Dodatek C (626)
Dodatek D (627)
Wykaz pojęć (629)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl