Jan Sawicki, "Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1966

1. Wiadomości wstępne (9)
2. Klasyfikacja i oznaczenie typów lamp (13)
Zasadnicze elementy składowe lampy. Klasyfikacja lamp. Oznaczenia lamp odbiorczych.
3. Emisja elektronowa (22)
Własności fizyczne elektronów. Emisja elektronów. Emisja termoelektronowa. Emisja autoelektronowa. Emisja wtórna. Emisja fotoelektronowa.
4. Termokatody (32)
Wielkości charakterystyczne. Katoda wolframowa. Katoda torowana. Katoda tlenkowa. Emisja impulsowa. Nowe rodzaje termokatod.
5. Podstawy optyki elektronowej (41)
Ruch elektronów w polu elektrycznym. Ruch elektronów w polu magnetycznym. Soczewki elektronowe.
6. Lampa dwuelektrodowa (50)
Charakterystyka diody. Przebiegi fizyczne w diodzie. Prawo Langmuira. Charakterystyki rzeczywiste diody. Parametry lampy dwuelektrodowej. Zastosowanie diody.
7. Lampy trójelektrodowe (triody) (75)
Uwagi ogólne. Pole elektryczne. Napięcie zastępcze i charakterystyki idealne triody. Charakterystyki zewnętrzne triody. Parametry triody. Równanie wewnętrzne lampy. Sposoby określania parametrów. Prąd siatki. Pojemności międzyelektrodowe triody. Charakterystyki robocze. Praca triody w układzie wzmacniacza. Rodzaje triod.
8. Tetrody i pentody (108)
Wady triody. Charakterystyki tetrody. Parametry lamp ekranowych. Tetrody strumieniowe. Pentody. Pentody o regulowanym nachyleniu. Rodzaje pentod.
9. Lampy wielosiatkowe (122)
Uwagi ogólne. Zasada podwójnego oddziaływania na prąd anody. Charakterystyka heptody. Oktoda.
10. Lampy złożone (133)
11. Elektronowy wskaźnik strojenia (136)
12. Kierunki rozwojowe lamp odbiorczych (141)
13. Zakłócenia w lampach małej mocy (148)
Rozrzut i stabilność parametrów. Zakłócenia w lampach.
14. Lampy dużej mocy (151)
Uwagi ogólne. Chłodzenie. Triody generacyjne i modulacyjne. Tetrody i pentody generacyjne. Lampy generacyjne impulsowe.
15. Praca lamp elektronowych w zakresie bardzo wielkich częstotliwości (161)
Układ zastępczy lampy przy bardzo wielkich częstotliwościach. Wpływ czasu przelotu elektronów.
16. Triody mikrofalowe (164)
Uwagi ogólne. Wymagania dla triod w zakresie mikrofalowym. Triody tarczowe.
17. Klistrony (170)
Zasada modulacji prędkości. Klistron dwuobwodowy. Klistron refleksowy.
18. Lampy o fali bieżącej (180)
Wady klistronów. Zasada działania. Budowa lampy.
19. Magnetron (183)
Magnetron wieloobwodowy. Charakterystyki pracy.
20. Procesy elementarne przy wyładowaniach elektrycznych w gazie (192)
21. Wyładowanie elektryczne w gazach (195)
22. Gazotrony (199)
23. tyratrony (201)
Zasada działania. Zastosowanie tyratronów.
24. Lampy jarzeniowe (208)
Uwagi ogólne. Prostowniki z zimną katodą. Jarzeniowe stabilizatory napięcia.
25. Lampy gazowane specjalne (212)
Uwagi ogólne. Zwieraki jonowe. Dekatrony.
26. Budowa i działanie lampy elektronopromieniowej (218)
Uwagi ogólne. Wymagania stawiane lampom elektronopromieniowym. Elementy składowe.
27. Ekran luminescencyjny (220)
Elektroluminescencja i luminancja. Wymagania stawiane luminoforom. Parametry typowych luminoforów.
28. Wyrzutnie elektronowe (229)
Uwagi ogólne. Ogniskowanie elektryczne. Ogniskowanie magnetyczne.
29. Odchylanie wiązki elektronów (235)
Uwagi ogólne. Odchylanie elektryczne. Odchylanie magnetyczne. Odchylanie ortogonalne.
30. Lampy oscyloskopowe (242)
Uwagi ogólne. Układ pracy. Podstawa czasu. Inne konstrukcje lamp oscyloskopowych.
31. Lampy obrazowe (249)
Uwagi ogólne. Układy. Ekrany.
32. Kineskopy (254)
Uwagi ogólne. Rodzaje. Wady.
33. Kineskopy do telewizji kolorowej (267)
Układy telewizji. Kineskop kolorowy typu maskowego. Lampa bananowa. Kineskopy z odwrotną projekcją obrazu.
34. Efekt fotoelektronowy (283)
Uwagi ogólne. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.
35. Fotokatody (286)
Wielkości charakterystyczne. Rodzaje fotokatod.
36. Fotodiody próżniowe (291)
Budowa. Przebieg charakterystyk.
37. Fotodiody gazowane (294)
Budowa. Rodzina charakterystyk.
38. Powielacze fotoelektronowe (296)
Budowa. Wielkości charakterystyczne. Zastosowanie powielaczy fotoelektronowych.
39. Lampy analizujące (305)
Uwagi ogólne. Detektor obrazu. Ikonoskop. Superikonoskop. Superikonoskop ze stabilizacją fotoelektronową. Monoskop. Ortikon. Superortikon (ortikon obrazowy). Widikon. Zestawienie właściwości lamp analizujących.
40. Lampy magazynujące (pamięciowe) (350)
Uwagi ogólne. Potencjałoskopy. Potencjałoskop z zapisem bistabilnym. Grafekon. Zastosowanie metod indykacji znakowej. Zastosowanie charaktronu.
41. Lampy liczące i łącznikowe (365)
Lampy liczące. Lampy łącznikowe włączające. Lampy łącznikowe przełączające. Lampy łącznikowe sygnalizacyjne.
42. Wstępne wiadomości z fizyki ciała stałego (377)
Charakter i energia elektronu. Struktury atomów. Budowa krystaliczna siała stałego. Elektrony i dziury w półprzewodnikach. Poziom Fermiego.
43. Własności elektryczne półprzewodników (386)
Półprzewodniki samoistne. Półprzewodniki niesamoistne typu N i typu P. Generacja i rekombinacja nośników. Dyfuzja nośników mniejszościowych. Prądy dyfuzji i przewodzenia w półprzewodniku. Zjawisko Halla. Zakłócenia koncentracji nośników ładunku w półprzewodniku.
44. Złącze p-n (400(
45. Diody półprzewodnikowe (405)
Uwagi ogólne. Diody ostrzowe. Diody warstwowe.
46. Tranzystor ostrzowy (412)
47. Tranzystory warstwowe (415)
48. Układy pracy tranzystorów (422)
Uwagi ogólne. Analiza czwórników. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnej bazie. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnym emiterze. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnym kolektorze. Wzmocnienie mocy w tranzystorach. Wzmacniacz o wspólnej bazie.
49. Oporniki fotoelektryczne (441)
Budowa. cechy charakterystyczne. Rodzaje. Zastosowanie.
50. Przyrządy fotoelektryczne z warstwą zaporową (447)
Budowa. Rodzaje. Zastosowanie.
Wykaz literatury (452)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl