L.M. Sznicer "Transformatory"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, nakład 10000 + 100 egz., Warszawa, 1952

Od Wydawnictwa (7)
Przedmowa do czwartego wydania (10)
Wstęp (12)
Rola transformatora w przesyłaniu energii na duże odległości.
Rozdział I. Zasada działania transformatora (15)
Magnes i strumień magnetyczny. Indukowanie siły elektromotorycznej w zwoju wirującym między dwoma biegunami. Strumień magnetyczny prądu elektrycznego. Przebieg zmiany strumienia przenikającego zwój wirujący między dwoma biegunami. Prędkość zmiany strumienia magnetycznego. Sinusoidalny kształt siły elektromotorycznej (sem) indukowanej w zwoju. Okres i częstotliwość. Transformator.
Rozdział II. Przekładnia transformatora (28)
Uzwojenie pierwotne i wtórne. Napięcie pierwotne i wtórne. Co należy uważać za wartość napięcia zmiennego. Wartość skuteczna napięcia zmiennego i wartość skuteczna prądu zmiennego. Zależność między napięciem, strumieniem i liczbą zwojów.
Rozdział III. Prąd magnesujący (36)
Obliczenie obwodu magnetycznego. Prąd magnesujący i moc magnesująca. Rola rdzenia żelaznego (przenikalność magnetyczna). Wybór gęstości strumienia magnetycznego. Obliczanie prądu magnesującego. Przykłady liczbowe.
Rozdział IV. Wyjaśnienie zasady działania transformatora metodą graficzną (50)
Podstawowych pięć wielkości pracy transformatora. Wykresy zmian tych wartości.
Rozdział V. Wykresy wektorowe (53)
Pojęcie wykresu. Wykresy wektorowe.
Rozdział VI. Magnesowanie (wykres wektorowy) (57)
Rozdział VII. Obieg histerezy (59)
Opóźnienie się strumienia magnetycznego, rzeczywista i zastępcza krzywa prądu magnesującego.
Rozdział VIII. Sens fizyczny i znaczenie przesunięcia fazy (64)
Rozdział IX. Straty stanu jałowego (69)
Straty z histerezy. Straty z prądów jałowych. Straty oporowe w uzwojeniu.
Rozdział X. Dodawanie wektorów (74)
Geometryczna suma oraz geometryczna różnica wektorów.
Rozdział XI. Pełny wykres stanu jałowego (77)
Uwzględnienie strat na wykresie wektorowym.
Rozdział XII. Praca transformatora przy obciążeniu (79)
Prądy obciążenia uzwojeń. Wykres wektorowy przy obciążeniu indukcyjnym. Wykres wektorowy przy obciążeniu typu mieszanego, zwarcie.
Rozdział XIII. Magnetyczne strumienie rozproszone (95)
Strumień rozproszony i główny strumień magnetyczny.
Rozdział XIV. Strumienie rozproszone w transformatorze (99)
Strumienie rozproszone oraz indukowane przez nie siły elektromotoryczne.
Rozdział XV. Pełny wykres wektorowy pracy transformatora przy obciążeniu (102)
Wypadek obciążenia bezindukcyjnego. Obciążenia mieszane. Zwarcie.
Rozdział XVI. Wykres kołowy (110)
Moc transformatora w zależności od obciążenia.
Rozdział XVII. Napięcia zwarcia (114)
Próba zwarcia i prąd zwarciowy.
Rozdział XVIII. Spadek napięcia w transformatorze (119)
Zależność spadku napięcia od cos f2. Wykreślne wyznaczenie spadku napięcia.
Rozdział XIX. Współczynnik sprawności (sprawność) transformatora i jego wyznaczenie sposobem doświadczalnym (125)
Rozdział XX. Siły mechaniczne występujące w transformatorze (128)
Siły osiowe i promieniowe, występujące przy normalnej pracy i przy zwarciu.
Rozdział XXI. Prądy wielofazowe (134)
Wytwarzanie prądu dwu- i trzyfazowego. Łączenie w gwiazdę i trójkąt.
Rozdział XXII. Transformator trójfazowy (141)
Rozdział XXIII. Budowa transformatorów (145)
Obwód magnetyczny. Uzwojenia. Przełączniki do zmiany przekładni transformatora. Wnioski.
Rozdział XXIV. Grzanie się i chłodzenie transformatorów (152)
Proces nagrzewania się transformatora. Ustalony stan nagrzania. Stan nieustalony. Stała czasu transformatora. Obliczenie przyrostu temperatury. Rodzaje chłodzenia. Normy nagrzewania.
Rozdział XXV. Starzenie się izolacji i obciążalność transformatorów (173)
Wykres trwałości transformatora. Obciążalność transformatorów. Wykres obciążalności. Dopuszczalne przeciążenia przy nieznanym przebiegu obciążenia. Przeciążenia wywołane prądami rozruchowymi silników. Przeciążenia podczas zakłóceń.
Rozdział XXVI. Praca równoległa transformatorów (191)
Konieczność pracy równoległej transformatorów. Warunki pracy równoległej. Grupy połączeń transformatorów.
Dodatki (209)
Spis literatury do dodatku piątego (230)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl