Witold Rosiński "Tranzystory i ich układy"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3161 egz., Warszawa, 1957

Wykaz najważniejszych symboli (9)
1. Fizyczne podstawy działania tranzystorów (15)
Wstęp.
Model pasmowy, rodzaje przewodnictwa i przewodność półprzewodnika.
Dyfuzja, rekombinacja i ruchliwość nośników.
Nośniki mniejszościowe, wprowadzanie nośników.
Przejście p-n i jego właściwości.
Styk punktowy i jego właściwości.
Warstwa zaporowa i jej własności.
Wpływ temperatury na własności półprzewodnika.
2. Tranzystory warstwowe (45)
Zasada działania tranzystorów warstwowych.
Konstrukcja i technologia tranzystorów warstwowych.
Podstawowe parametry tranzystora warstwowego.
Tranzystory warstwowe przy wielkiej częstotliwości.
Zestawienie najbardziej charakterystycznych parametrów tranzystorów warstwowych różnego typu.
Wpływ temperatury na pracę tranzystora warstwowego.
Projektowanie tranzystorów warstwowych.
3. Tranzystory ostrzowe (78)
4. Układy zastępcze tranzystora (97)
5. Tranzystory we wzmacniaczach małej częstotliwości (112)
6. Wzmacniacze jedno- i wielostopniowe małej częstotliwości (141)
7. Wzmacniacze mocy (165)
8. Wpływ częstotliwości na charakterystyczne parametry tranzystora i układu tranzystorowego (176)
9. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (216)
10. Generatory (235)
11. Szumy tranzystorów (262)
12. Stany nieustalone (273)
13. Zasada dwoistości oraz analogie między układami tranzystorowymi i lampowymi (281)
14. Ujemne sprzężenie zwrotne w układach tranzystorowych (304)
15. Miernictwo tranzystorowe (308)
16. Zastosowanie tranzystorów (338)
17. Trwałość tranzystorów (355)
18. Specjalne typy tranzystorów (360)
19. Wykaz typów tranzystorów (371)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl