J.R. Nosow "Półprzewodnikowe diody impulsowe"


Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1, nakład 2200 egz., Warszawa, 1967
Tłumaczyli: mgr inż. Michał Korwin-Pawłowski, dr inż. Jerzy Pułtorak, mgr inż. Ireneusz Wójcik

Przedmowa (7)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (11)
1. Wstęp (15)
2. Procesy przejściowe w diodach półprzewodnikowych (21)
2.1. Gromadzenie i usuwanie ładunku
2.2. struktura diod
2.3. Rozkład dziur w bazie
2.4. Charakterystyki przełączania
2.5. Ładunek przełączania
2.6. Zanik napięcia na diodzie po wyłączeniu prądu przewodzenia
2.7. Przełączanie z opóźnieniem
2.8. Wpływ poziomu iniekcji
2.9. Wpływ warunków przełączania
2.10. Modulacja rezystancji bazy w diodzie ostrzowej
2.11. Charakterystyki włączania diod warstwowych
2.12. Rekombinacja nośników ładunku
3. Własności i parametry diod impulsowych (62)
3.1. Parametry elektryczne
3.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa
3.3. Charakterystyki impulsowe
3.4. Układ zastępczy
3.5. Pomiary parametrów impulsowych
3.6. Przełączanie impulsów radiowych
4. Technologia i konstrukcja diod impulsowych (121)
4.1. Diody ostrzowe
4.2. Diody stopowe
4.3. Diody dyfuzyjne typu "mesa"
4.4. Diody z gromadzeniem ładunku
4.5. Perspektywy rozwojowe
5. Charakterystyki cieplne diod impulsowych (178)
5.1. Wydzielanie się ciepła w złączu p-n
5.2. Opór cieplny diody
5.3. Obliczanie oporu cieplnego części składowych konstrukcji diody
5.4. Metodyka pomiaru charakterystyk cieplnych
5.5. Impulsowe charakterystyki cieplne diody
6. Uzupełnienia (201)
6.1. Dane katalogowe półprzewodnikowych diod impulsowych produkcji krajowej
6.2. Dane elektronicznych przyrządów pomiarowych produkcji radzieckiej
Literatura (203)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA