Jan Machcewicz, Tadeusz Hubert, "Zasady radjotelegrafji i radjotelefonji"

Wydawnictwo Księgarni J.Lisowskiej, wydanie 2 z przedmową dr inż. J.Groszkowskiego,
Warszawa, 1929

Przedmowa (5)
Wstęp (9)
Wiadomości ogólne. zasada działania. Szkic historyczny. Technika nadawania i odbierania sygnałów. Oznaczenia radjotechniczne.
I. Zjawiska indukcji (17)
Prądy indukowane. Pochodzenie prądów indukowanych. Indukcyjność. Cewki indukcyjne. Indukcyjność i bezwładność. Indukcja wzajemna.
II. Maszyny elektryczne i transformatory (22)
Zasady budowy maszyn elektrycznych. Prąd stały i zmienny. Rozkład prądu tętniącego. Maszyny prądu zmiennego. Maszyny induktorowe. Wzbudzanie maszyn elektrycznych. Transformatory. Cewka indukcyjna Ruhmkorff'a. Brzęczyk. Przetwornice.
III. Pojemność elektryczna (35)
Analogja hydrauliczna. Pojemność kondensatora. Dielektryk kondensatora. Obliczanie pojemności. Rodzaje kondensatorów. łączenie kondensatorów.
IV. Drgania i fale (44)
Drgania mechaniczne. Drgania elektryczne. Wzbudzanie drgań elektrycznych. Okres drgań. Tłumienie drgań. Częstotliwość drgań i częstotliwość iskry. Oporność obwodu drgań. Obwody rozwarte. Prąd w obwodzie rozwartym. Napięcie w obwodzie rozwartym. Obwody rozwarte uziemione. Fala prądu i fala napięcia. Promieniowanie obwodów rozwartych. Zależność długości fali od pojemności i indukcyjności obwodu. Zmiana długości fali własnej anteny. Rozchodzenie się fal w przestrzeni.
V. Anteny i uziemienia (60)
Kształty anten. Budowa anten. Uziemienie. Przeciwwaga. Przeciwwaga uziemiona. anteny na płatowcach i statkach. Pojemność anteny. Promieniowanie anteny. Pomiar prądu w antenie. Wysokość skuteczna anteny. Kierunkowość promieniowania anteny.
VI. Obwody sprzężone i zjawisko rezonansu (70)
Sprzęganie obwodów. Stopień sprzężności. Rezonans. Falomierz. Krzywa rezonansu. Rezonans między obwodami rozwartymi stacji nadawczej i odbiorczej.
VII. Nadawcze stacje iskrowe (77)
System iskrowy Marconiego. System Brauna. System Wiena. Iskierniki w systemie wzbudzania bodźczego. Iskra dźwięczna. Urządzenie stacyj iskrowych.
VIII. Zasady odbioru (86)
Zasada działania stacji odbiorczej. Budowa i działanie słuchawki telefonicznej. Detektor. Stacja odbiorcza o schemacie najprostszym. Stacja odbiorcza z obwodem aperjodycznym sprzężonym. Stacja odbiorcza z obwodem pośrednim. Ostrość nastrojenia i selektywność. Filtry elektryczne. Budowa aparatów odbiorczych. Aparaty piszące.
IX. Lampy katodowe (98)
Zastosowanie i rodzaje lamp katodowych. Lampa dwuelektrodowa. Zasada działania lampy dwuelektrodowej. Prostownik lampowy. Lampa trójelektrodowa. Charakterystyka lampy trójelektrodowej. Wpływ żarzenia i napięcia anodowego. Prąd siatki. Prąd emisyjny. Stałe elektryczne lampy trójelektrodowej. Lampa katodowa jako amplifikator. Amplifikatory wielolampowe. Wzmacniacz transformatorowy. Wzmacniacz oporowy. Wzmacniacz dławikowy. Wzmacniacz rezonansowy. Wybór wzmacniacza w zależności od częstotliwości. Detektor lampowy. Lampa dwusiatkowa.
X. Wytwarzanie fal niegasnących (127)
Cechy ogólne fal niegasnących. Sposoby wytwarzania fal niegasnących. Łuk Poulsen'a. Maszyna Alexandersona. Generator lampowy. Generator lampowy o wzbudzaniu obcem. Generator lampowy o wzbudzaniu własnem. Układy generacyjne lampowe. Nadawanie znaków Morse'a. Lampy nadawcze.
XI. Odbieranie fal niegasnących (145)
Różnica w stosunku do fal gasnących. Przerywacz i ślizgacz. Heterodynowanie. Szczególne zalety metody heterodynowania. Odbiorniki reakcyjne.
XII. Radjotelefon (153)
Wiadomości ogólne. Zasada działania. Mikrofony radjotelefoniczne. Stacje nadawcze radjotelefoniczne. Modulacja przez absorbcję w antenie. Modulacja w obwodzie siatki. Modulacja w obwodzie anodowym. Głębokość modulacji.
XIII. Odbiorcze radjostacje lampowe (163)
Układ stacji. zasadniczy układ odbiorczy. Układy odbiorcze specjalne. Układ odbiorczy "refleks". Układ superreakcyjny. Układ superheterodynowy. Neutrodynowanie.
XIV. Odbiorcze stacje ramowe i radjotelegrafja kierunkowa (177)
Wiadomości ogólne. Teorja działania anteny ramowej. Budowa stacyj ramowych. Radjotelegrafja kierunkowa. Dwukierunkowość anteny ramowej. Konstrukcja anteny ramowej. Łączenie zwojów anteny ramowej. Radjogoniometr Bellini'ego.
XV. Radjotechnika krótkofalowa (190)
Wiadomości ogólne. Kierunkowość fal krótkich. Rozchodzenie się i zasięg fal krótkich. Anteny krótkofalowe. Selektywność. Ujemne własności fal krótkich. Generatory krótkofalowe. Odbiorniki krótkofalowe.
XVI. Radjokomunikacja przewodowa (199)
Zasada działania. Przewody. Zastosowanie radjotelegrafji (radjotelefonji) przewodowej. Aparaty.
XVII. Telegrafja ziemna (202)
Wiadomości ogólne. Zasada działania.
XVIII. Inne zastosowania fal elektromagnetycznych (204)
Radjotelemechanika. Przekazywanie rysunków na odległość. Telewizja.
Skorowidz alfabetyczny (211)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl