J. Matauschek "Technika ultradŸwieków"


Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 3190 egz.,
Warszawa, 1961
(tłumaczył z-ca prof. mgr Czesław Wachtl)

Przedmowa (7)
Ważniejsze oznaczenia literowe (9)
Układ jednostek (12)
1. Wstęp (15)
A. Fizyka ultradŸwięków
2. DŸwięki i ultradŸwięki (17)
3. Szczególne właœciwoœci i skutki działania ultradŸwięków (62)
B. Technika ultradŸwięków
4. Mechaniczne metody wytwarzania ultradŸwięków (85)
5. Teoria ultradŸwiękowych przetworników elektromechanicznych (94)
6. Elektryczne metody wytwarzania ultradŸwięków (117)
7. Odbiorniki ultradŸwiękowe i technika miernictwa ultradŸwiękowego (199)
8. optyka ultradŸwiękowa i metody uwidoczniania ultradŸwięków (237)
C. Zastosowanie ultradŸwięków
9. Zastosowania wynikajšce z małej długoœci fal ultradŸwiękowych (255)
10. Zastosowanie energii ultradŸwięków (317)
Literatura (378)
Słowniczek (394)
Dodatek (399)
Skorowidz (405)

[spis ksišżek]

Š 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl