Tadeusz Masewicz, Stanisław J.Paul "Podstawy elektrotechniki dla samouków - cz.2"


Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2 zmienione, nakład 20000 + 200 egz., Warszawa, 1961

Przedmowa (8)
Lekcja 1. Magnesy (9)
Podstawowe wiadomości. Istota magnetyzmu. Wewnętrzna budowa magnesu. Pola magnetyczne. Linie sił magnetycznych. Wartość siły między magnesami.
Lekcja 2. Pole magnetyczne prądu płynącego przez przewód (15)
Pole magnetyczne wokół przewodu prostoliniowego wiodącego prąd przez przewód. Pola magnetyczne wypadkowe. Pole magnetyczne cewki cylindrycznej (solenoidu).
Lekcja 3. Działanie pola magnetycznego na przewód wiodący prąd. Indukcja magnetyczna. Strumień magnetyczny. (21)
Doświadczenia. Kierunek i zwrot siły, Wartość siły. Indukcja magnetyczna. Strumień magnetyczny.
Lekcja 4. Prawo Biot-Savart-Laplace'a. Przenikalność magnetyczna. Natężenie pola magnetycznego (32)
Prawo Biot-Savart-Laplace'a. Przenikalność magnetyczna. Natężenie pola magnetycznego
Lekcja 5. Prawo przepływu (41)
Wstęp. Prawo przepływu.
Lekcja 6. Zastosowanie prawa przepływu (48)
Obliczanie indukcji magnetycznej na zewnątrz długiego przewodu prostoliniowego. Obliczanie indukcji magnetycznej wewnątrz przewodu wiodącego prąd.
Lekcja 7. Zastosowanie prawa przepływu (cd.) Prawo Ohma dla obwodu magnetycznego (51)
Pole magnetyczne cewki pierścieniowej. Obwód magnetyczny. Siła magnetomotoryczna i prawo Ohma dla obwodu magnetycznego. Pole magnetyczne cewki cylindrycznej.
Lekcja 8. Oddziaływanie na siebie dwóch przewodów wiodących prąd (61)
Wstęp. Kierunek siły elektrodynamicznej. Wartość siły elektrodynamicznej.
Lekcja 9. Krzywa magnesowania. Przenikalność magnetyczna (67)
Krzywa magnesowania pierwotnego. Przenikalność magnetyczna ferromagnetyków.
Lekcja 10. Histereza magnetyczna. Pole magnetyczne na granicy środowisk o różnych przenikalnościach (75)
Histereza magnetyczna. Własności magnetyczne stali. Strumień magnetyczny przenikający płaszczyznę graniczną między dwoma różnymi środowiskami.
Lekcja 11. Prawa obwodu magnetycznego. Zasady obliczania obwodów magnetycznych (82)
Obwód magnetyczny. Prawa dotyczące obwodu magnetycznego. Zasady obliczania obwodu magnetycznego.
Lekcja 12. Przykłady obliczania obwodów magnetycznych (90)
Obliczanie obwodu magnetycznego (dana siła elektromotoryczna - obliczyć strumień). Obliczanie obwodu magnetycznego (dana siła magnetomotoryczna - obliczyć strumień)
Lekcja 13. Indukcja elektromagnetyczne (95)
Wstęp. Kierunek siły. Wartość siły elektromotorycznej indukcji.
Lekcja 14. Zasada działania prądnicy prądu zmiennego i stałego (100)
Zasada działania prądnicy prądu zmiennego. Komutacja prądu zmiennego na prąd jednokierunkowy. Prądnica prądu stałego.
Lekcja 15. Reguła Lenza. Zasada działania silnika elektrycznego (106)
Reguła Lenza. Przemiana energii elektrycznej w mechaniczną. Zasada działania silnika elektrycznego.
Lekcja 16. Praca sił elektrodynamicznych. Siła elektromotoryczna. (114)
Praca sił elektrodynamicznych. Siła elektromotoryczna w obwodzie.
Lekcja 17. Indukcja własna (120)
Wstęp. Indukcyjność obwodów elektrycznych. Indukcyjność własna.
Lekcja 18. Indukcja wzajemna (127)
Siła elektromotoryczna indukcji wzajemnej. Indukcyjność wzajemna. Współczynnik sprzężenia. Przebieg prądu włączanego i wyłączanego do odbiornika z indukcyjnością własną. Przetwarzanie prądu stałego przerywanego na prąd zmienny wysokiego napięcia.
Lekcja 19. Energia pola magnetycznego. Siła udźwigu elektromagnesu (136)
Energia pola magnetycznego. Siła udźwigu elektromagnesu.
Lekcja 20. Powtórzenie materiału lekcji 1-19 (145)
Lekcja 21. Wiadomości ogólne o prądzie zmiennym (148)
Wstęp. Zalety i wady prądu stałego i zmiennego. Zalety prądu sinusoidalnego. Podstawowe wiadomości o funkcjach sinusoidalnych. Otrzymanie prądu zmiennego.
Lekcja 22. Wielkości prądu zmiennego (159)
Uwagi wstępne. Amplituda, częstotliwość, okres i długość fali prądu zmiennego.
Lekcja 23. Wykresy wskazowe wielkości sinusoidalnych (165)
Lekcja 24. Wartości średnie i skuteczne wielkości elektrycznych prądu zmiennego (171)
Wartość średnia natężenia prądu, napięcia lub siły elektromotorycznej. Moc chwilowa prądu zmiennego. Skuteczne wartości prądu zmiennego.
Lekcja 25. Odbiornik o oporności czynnej jako odbiornik prądu zmiennego (178)
Wiadomości wstępne. Odbiornik o oporności czynnej. Moc prądu zmiennego przepływającego przez odbiornik tylko o oporności czynnej.
Lekcja 26. Kondensator jako odbiornik prądu zmiennego (186)
Opis zjawiska. Wartość natężenia prądu zmiennego przepływającego przez kondensator i wykresy sinusoid i wskazów tego prądu. Prawo Ohma dla odcinka obwodu z opornością pojemnościową. Moc prądu zmiennego przepływającego przez odbiornik mający tylko pojemność.
Lekcja 27. Indukcyjność w obwodzie prądu zmiennego (194)
Opis zjawiska. Wartość natężenia prądu zmiennego przepływającego przez indukcyjność i wykresy sinusoid i wskazów tego prądu. Prawo Ohma dla odcinka obwodu z indukcyjnością. Moc prądu zmiennego przepływającego przez odbiornik tylko o indukcyjności.
Lekcja 28. Odcinek obwodu o oporności czynnej i pojemnościowej połączonych szeregowo (203)
Wykres wskazowy odcinka obwodu o opornościach czynnej i pojemnościowej połączonych szeregowo. Oporność pozorna odcinka obwodu o opornościach czynnej i biernej pojemnościowej. Trójkąty napięć i oporności.
Lekcja 29. Odcinek obwodu o oporności czynnej i indukcyjnej połączonych szeregowo. Naskórkowość (210)
Wykres wskazowy odcinka obwodu o opornościach czynnej i indukcyjnej połączonych szeregowo. Oporność pozorna odcinka obwodu o opornościach czynnej i biernej indukcyjnej. Trójkąty napięć i oporności. Zjawisko naskórkowości.
Lekcja 30. Przewodność pozorna, czynna i bierna odcinka obwodu o szeregowym połączeniu oporności czynnej z bierną (216)
Lekcja 31. Przewodność równolegle połączonych oporności czynnej i pojemnościowej (221)
Lekcja 32. Przewodność równolegle połączonych oporności czynnej i indukcyjnej oraz indukcyjnej i pojemnościowej (225)
Przewodność równolegle połączonych oporności czynnej i indukcyjnej. Przewodność równolegle połączonych pojemności i indukcyjności.
Lekcja 33. Moc prądu przepływającego przez odbiornik prądu zmiennego (232)
Moc czynna prądu przepływającego przez odbiorniki o opornościach czynnych i biernych. Moc bierna prądu przepływającego przez odbiorniki o opornościach czynnych i biernych.
Lekcja 34. Moc prądu przepływającego przez odbiornik prądu zmiennego (cd.) (238)
Moc pozorna prądu. Wpływ współczynnika mocy na racę źródła prądu.
Lekcja 35. Szeregowe połączenie oporności czynnej, indukcyjnej i pojemnościowej. Rezonans napięć (245)
Wykres wskazowy układu oporności czynnej, indukcyjnej i pojemnościowej połączonych w szereg. Prawo Ohma dla odbiornika prądu zmiennego. Rezonans napięć.
Lekcja 36. Szeregowe połączenie oporności czynnej indukcyjnej i pojemnościowej (cd.) (254)
Moc prądu pobieranego przez odcinek obwodu prądu zmiennego złożonego z szeregowo połączonej indukcyjności, pojemności i oporności czynnej. Kilka szeregowo połączonych odbiorników o opornościach czynnych i biernych.
Lekcja 37. Równoległe połączenia oporności czynnej, indukcyjnej i pojemnościowej. Rezonans prądów (259)
Wykres wskazowy układu równolegle połączonych oporności czynnej, indukcyjnej i pojemnościowej. Rezonans prądów.
Lekcja 38. Równoległe połączenie oporników o opornościach pozornych (266)
Obliczanie prądu doprowadzonego do obwodu mieszanego i jego przesunięcia fazowe. Moc układu odbiorników złożonych z kilku równolegle połączonych oporności pozornych.
Lekcja 39. Powtórzenie materiału z lekcji 21 do 38 (272)
Lekcja 40. Metoda symboliczna (283)
Wiadomości wstępne. Pojęcia podstawowe. Postać algebraiczna liczb zespolonych.
Lekcja 41. Metoda symboliczna (cd.) (290)
Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Postać wykładnicza liczb zespolonych. Wyrażanie wielkości sinusoidalnie zmiennych trzema postaciami liczb zespolonych.
Lekcja 42. Metoda symboliczna (cd.) (292)
Dodawanie liczb zespolonych. Odejmowanie liczb zespolonych. Mnożenie liczb zespolonych. Dzielenie liczb zespolonych. Liczby zespolone sprzężone.
Lekcja 43. Zastosowanie metody symbolicznej (303)
Lekcja 44. Prawa Kirchhoffa i moc prądu zmiennego w ujęciu symbolicznym (311)
Lekcja 45. Zastosowanie metody symbolicznej do obliczania odcinków obwodów elektrycznych (319)
Lekcja 46. Powtórzenie metody symbolicznej (322)
Lekcja 47. Wiadomości podstawowe o prądzie trójfazowym. Różne połączenia uzwojeń prądnicy trójfazowej (325)
Lekcja 48. Połączenie w gwiazdę odbiorników trójfazowych symetrycznych (338)
Lekcja 49. Połączenie w gwiazdę odbiorników trójfazowych niesymetrycznych (343)
Lekcja 50. Połączenie w gwiazdę odbiorników trójfazowych niesymetrycznych (cd.) (350)
Lekcja 51. Połączenie w trójkąt odbiorników trójfazowych (362)
Lekcja 52. Połączenie w trójkąt odbiorników trójfazowych (cd.) (364)
Lekcja 53. Moc prądu trójfazowego (370)
Lekcja 54. Moc prądu trójfazowego (cd.) (373)
Lekcja 55. Prądy odkształcone (niesinusoidalne) (383)
Lekcja 56. Prądy odkształcone (cd.) (387)
Lekcja 57. Wyższe harmoniczne w układach trójfazowych (394)
Lekcja 58. Wiadomości podstawowe dotyczące odbiorników prądu zmiennego o rdzeniach stalowych (401)
Lekcja 59. Wiadomości podstawowe dotyczące odbiorników prądu zmiennego o rdzeniach stalowych (cd.) (406)
Lekcja 60. Transformatory (412)
Przeznaczenie transformatora. Zasada działania transformatora jednofazowego o rdzeniu stalowym. Stan jałowy transformatora.
Lekcja 61. Transformatory (cd.) (416)
Stan obciążenia transformatora. Sprawność transformatora. Autotransformator.
Lekcja 62. Stany nieustalone (425)
Lekcja 63. Stany nieustalone (cd.) (432)
Lekcja 64. Pole elektromagnetyczne (437)
Wiadomości ogólne. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych wzdłuż przewodów linii. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w przestrzeni.
Lekcja 65. Zagadnienia wybrane z techniki wysokich napięć (446)
Skorowidz (456)

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl