Tadeusz Masewicz, Stanisław J.Paul "Podstawy elektrotechniki dla samouków - cz.1"


Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4 zmienione, nakład 20000 + 200 egz., Warszawa, 1962

Przedmowa do wydania I (7)
Wskazówki do korzystania z podręcznika (8)
Lekcja 1. Wiadomości wstępne (12)
Dwa rodzaje elektryczności. Części składowe materii. Budowa atomu.
Lekcja 2. Wiadomości wstępne (cd.) (22)
Jony dodatnie i ujemne. Elektrony swobodne. Kulomb. Przewodniki, nieprzewodniki i półprzewodniki. Elektryzowanie przez tarcie i styk. Elektryzowanie przez influencję.
Lekcja 3. Pole elektryczne. Prawo Coulomba (30)
Pole elektryczne. Prawo Coulomba. Przenikalność dielektryczna.
Lekcja 4. Praca sił pola elektrycznego (37)
Potencjał elektryczny ciała naelektryzowanego. Potencjał elektryczny w punkcie pola elektrycznego. Napięcie elektryczne.
Lekcja 5. Obwód elektryczny (44)
Prąd elektryczny. Kierunek prądu elektrycznego. Obwód elektryczny. Spadek napięcia w przewodzie wiodącym prąd.
Lekcja 6. Natężenie i gęstość prądu elektrycznego. Obowiązujący układ jednostek (51)
Natężenie prądu elektrycznego. Wartość natężenia prądu elektrycznego w różnych przekrojach nierozgałęzionego obwodu. Gęstość prądu elektrycznego.  Prędkość przepływu elektronów w przewodach metalowych. Obowiązujący układ jednostek MKSA. Oznaczenia stosowane powszechnie w elektrotechnice.
Lekcja 7. Praca i moc prądu elektrycznego (60)
Praca i energia źródła prądu. Praca wykonana przez źródło prądu w częściach obwodu wewnętrznej i zewnętrznej. Moc prądu elektrycznego.
Lekcja 8. Prawo Ohma (68)
Wiadomości wstępne. Prawo Ohma. Szeregowe łączenie oporności. Przewodność elektryczna.
Lekcja 9. Prawo Ohma (cd.) (75)
Zależność oporności od długości, przekroju i rodzaju przewodu. Przewodność właściwa.
Lekcja 10. Wpływ czynników zewnętrznych na oporność (82)
Zależność oporności od temperatury przewodnika. Nadprzewodnictwo metali. Wpływ innych czynników zewnętrznych na oporność.
Lekcja 11. Przemiana energii elektrycznej w cieplną (87)
Wiadomości wstępne. Prawo Lenza i Joule'a.
Lekcja 12. Przemiana energii elektrycznej w cieplną (cd.) (93)
Omówienie prawa Lenza i Joule'a. Sprawność urządzeń grzejnych.
Lekcja 13. Obliczanie przewodów (98)
Dopuszczalne obciążenie przewodów. Bezpieczniki. Obliczanie przewodów na spadek napięcia.
Lekcja 14. Powtórzenie materiału lekcji 1÷13 (109)
Lekcja 15. Prosty obwód elektryczny (114)
Prawo Ohma dla obwodu składającego się ze źródła prądu i oporności. Obwód elektryczny z dwiema siłami elektromotorycznymi. Wykres potencjałów.
Lekcja 16. Prawo Kirchhoffa (123)
Pierwsze prawo Kirchhoffa. Drugie prawo Kirchhoffa.
Lekcja 17. Równoległe łączenie oporności (131)
Wiadomości wstępne. Równoległe łączenie oporności.
Lekcja 18. Przykłady szeregowego i równoległego łączenia oporności. Mieszane łączenie oporności. Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierza (139)
Obliczanie obwodów o szeregowym i równoległym połączeniu odbiorników. Mieszane łączenie oporności. Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierza.
Lekcja 19. Rozszerzanie zakresu pomiarowego woltomierza. Pomiar oporności (145)
Rozszerzanie zakresu pomiarowego woltomierza. Pomiar oporności metodą techniczną. Pomiar oporności metodą mostkową.
Lekcja 20. Obliczanie obwodów złożonych metodą równań Kirchhoffa (151)
Lekcja 21. Obliczanie obwodów złożonych metodami napięcia międzywęzłowego i superpozycji (157)
Metoda napięcia międzywęzłowego. Metoda superpozycji.
Lekcja 22. Metoda przekształcenia (164)
Lekcja 23. Metoda Thevenina. Metoda Nortona (170)
Metoda Thevenina. Metoda Nortona.
Lekcja 24. Powtórzenie wiadomości zawartych w lekcjach 15÷23 (177)
Lekcja 25. Przewodzenie prądu elektrycznego przez ciecze (183)
Elektrolity. Dysocjacja elektrolityczna. Przewodnictwo elektrolityczne. Oporność wewnętrzna elektrolitów.
Lekcja 26. Prawo Faradaya (188)
Elektroliza siarczanu miedzi. Prawo Faradaya. Przykłady zastosowania elektrolizy.
Lekcja 27. Ogniwa (197)
Powstawanie siły elektromotorycznej na styku między metalem a elektrolitem. Polaryzacja elektrod. Energia i wielkości charakterystyczne ogniwa. Ustrój ogniw galwanicznych.
Lekcja 28. Akumulatory ołowiowe (205)
Zadania akumulatorów, rodzaje i typy. Zasada działania akumulatora ołowiowego. Budowa akumulatora.
Lekcja 29. Charakterystyka akumulatorów. Akumulatory zasadowe (210)
Pojemność akumulatora. Ładowanie i wyładowywanie akumulatorów. Sprawność akumulatora. Akumulatory zasadowe.
Lekcja 30. Łączenie źródeł prądu (219)
Szeregowe łączenie źródeł prądu. Równoległe łączenie źródeł prądu.
Lekcja 31 Łączenie źródeł prądu (cd) (230)
Połączenie szeregowo - równoległe (mieszane) źródeł prądu. Wpływ oporności wewnętrznej źródła prądu na jego sprawność i na największą moc prądu, jaki można pobierać z tego źródła.
Lekcja 32. Termoelektryczność (236)
Stykowa siła elektromotoryczna. Zjawisko termoelektryczne. Praktyczne wyzyskanie zjawiska termoelektrycznego.
Lekcja 33. Wyładowania w próżni (241)
Wiadomości ogólne o emisji elektronów. Emisja termoelektronowa. Emisja wtórna. Lampa dwuelektrodowa.
Lekcja 34. Lampy wieloelektrodowe (247)
Lampa trójelektrodowa. Lampa oscyloskopowa. Komórka fotoelektryczna.
Lekcja 35. Prąd elektryczny w gazach (253)
Przewodnictwo elektryczne gazów. Przepływ prądu przez gaz. Oporność gazu przewodzącego prąd. Wyładowania w powietrzu. Zastosowanie wyładowań elektrycznych w gazach.
Lekcja 36. Półprzewodniki. Prostowniki (262)
Ogólne wiadomości o półprzewodnikach. Prostowniki półprzewodnikowe. Prostowniki selenowe i miedziowe.
Lekcja 37. Półprzewodniki. Prostowniki (cd) (267)
Struktura germanu. Diody krystaliczne.
Lekcja 38. Półprzewodniki (cd). Inne zastosowania półprzewodników (273)
Tranzystory warstwowe. Tranzystor ostrzowy. Porównanie tranzystorów z lampami elektronowymi. Oporniki fotoelektryczne. Ogniwa fotoelektryczne. Termistory i waristory.
Lekcja 39. Graficzne przedstawienie pola elektrycznego. Natężenie pola równomiernego (281)
Graficzne przedstawienie pola elektrycznego. Pole odosobnionego ładunku skupionego w punkcie. Zależność natężenia równomiernego pola elektrycznego od napięcia między dwoma punktami tego pola.
Lekcja 40. Powierzchnie ekwipotencjalne. Strumień natężenia pola elektrycznego (290)
Powierzchnie ekwipotencjalne. Strumień natężenia pola elektrycznego. Twierdzenie Gaussa.
Lekcja 41. Pojemność elektryczna (298)
Wstęp. Pojemność elektryczna. Jednostka pojemności. Przykłady.
Lekcja 42.  (306)
Ładowanie i wyładowanie kondensatora. Budowa kondensatorów. Pojemność kondensatora płaskiego
Lekcja 43. Łączenie kondensatorów (313)
Równoległe łączenie kondensatorów. Szeregowe (posobne) łączenie kondensatorów. Mieszane łączenie kondensatorów.
Lekcja 44. Kondensator płaski o dwuwarstwowym dielektryku. Kondensator kulisty (320)
Kondensator o dwuwarstwowym dielektryku. Kondensator kulisty.
Lekcja 45.  (329)
Kondensator cylindryczny. Pojemność linii dwuprzewodowej. Obliczanie pojemności elektrycznej niektórych układów.
Lekcja 46. Energia pola elektrycznego (336)
Doświadczenie. Praca prądu elektrycznego w obwodzie zawierającym pojemność. Energia pola elektrycznego. Siłą wzajemnego przyciągania się okładzin kondensatora płaskiego. Skutki zmian odległości okładzin naładowanego kondensatora.
Lekcja 47. Lekcja powtórzeniowa materiału zawartego w lekcjach 25÷46 (348)
Skorowidz (355)

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl