J.A. Margolin, N.P. Rumiancew "Podstawy techniki podczerwieni"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, nakład 2000 egz., Warszawa, 1957
tłumaczył z rosyjskiego Kazimierz Doszla

Od autorów (5)
RozdziałI1 - Podstawowe pojęcia i określenia dotyczące energii promieniowania (7)
Energia promieniowania.
Wielkości charakteryzujące zjawisko drgań.
Widmo fal elektromagnetycznych.
Rozdział II - Wielkości energetyczne i świetlne (13)
Niektóre właściwości oka ludzkiego.
Wielkości świetlne.
Przejście od wielkości energetycznych do świetlnych.
Odbicie, pochłanianie i przepuszczanie energii promieniowania.
Rozdział III - Promieniowanie cieplne i jego podstawowe prawa (30)
Promieniowanie cieplne.
Ciała absolutnie czarne.
Zdolność ciał do promieniowania i pochłaniania.
Zależność między energią promieniowania, długością fali i temperaturą.
Kwantowe prawo promieniowania.
Współczynniki sprawności promieniowania ciała absolutnie czarnego.
Promieniowanie ciał nieczarnych.
Rozdział IV - Źródła promieni podczerwonych (47)
Klasyfikacja źródeł promieni podczerwonych.
Wymagania stawiane źródłom promieni podczerwonych.
Lampy żarowe.
Podstawowe parametry elektrycznych lamp żarowych.
Budowa reflektorowych lamp żarowych.
Specjalne źródła promieni podczerwonych.
Promienniki elektroluminescencyjne.
Gazy i pary metali stosowane do napełniania gazowanych lamp świetlących.
Rodzaje wyładowań w gazach.
Wyładowania tlejące.
Lampy helowe.
Rezonansowe lampy cezowe.
Lampy rtęciowe.
Lampy rtęciowe bardzo wysokiego ciśnienia.
Podstawowe wiadomości z teorii wyładowania łukowego.
Zwykły łuk elektryczny.
Łuk o wielkiej intensywności.
Wolframowe punktowe lampy łukowe.
Promiennik masowy.
Kryptonowo - ksenonowa lampa bardzo wysokiego ciśnienia.
Rozdział V - Fotoelementy o zewnętrznym zjawisku fotoelektrycznym /(fotonówki) (85)
Zasadnicze typy wskaźników energii promieniowania.
Zewnętrzne zjawisko fotoelektryczne.
Przewodność ciał stałych.
Podstawowe prawa zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego.
Granica długofalowa i praca wyjścia.
Kontaktowa różnica potencjałów.
Całkowita emisja fotoelektronowa.
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w fotokatodach złożonych.
Rodzaje fotonówek.
Podstawowe charakterystyki fotonówek.
Czułość całkowita fotonówek.
Charakterystyka widmowa fotonówek.
Wzmocnienie gazowe.
Charakterystyki świetlne fotonówek.
Napięciowo - prądowe charakterystyki fotonówek.
Charakterystyki częstotliwościowe i bezwładność fotonówek.
Zmęczenie fotoelektryczne fotonówek.
Próg czułości fotonówek.
Czułość napięciowa.
Czułość prądowa.
Budowa fotonówek.
Rozdział VI - Fotoelementy o wewnętrznym zjawisku fotoelektrycznym (oporniki fotoelektryczne) (114)
Wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne w półprzewodnikach.
Prądy wewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego.
Charakterystyki oporników fotoelektrycznych.
Typy oporników fotoelektrycznych.
Selenowe oporniki fotoelektryczne.
Siarczkowo - talowe oporniki fotoelektryczne.
Selenowo - tellurowe oporniki fotoelektryczne.
Siarczkowo - ołowiowe oporniki fotoelektryczne.
Selenowo - ołowiowe oporniki fotoelektryczne.
Tellurowo - ołowiowe oporniki fotoelektryczne.
Rozdział VII - Fotoelementy o zjawisku fotoelektrycznym w warstwie zaporowej (ogniwa fotoelektryczne) (137)
Zjawisko fotoelektryczne w warstwie zaporowej.
Układ zastępczy ogniwa fotoelektrycznego.
Budowa ogniw fotoelektrycznych.
Ogniwo tlenkowo - miedziowe o zjawisku fotoelektrycznym tyłowym.
Siarczkowo - srebrowe ogniwo fotoelektryczne.
Siarczkowo - talowe ogniwo fotlelektryczne.
Siarczkowo - ołowiowe ogniwo fotoelektryczne.
Porównanie parametrów różnego rodzaju fotoelementów czułych na promieniowanie podczerwone.
Rozdział VIII - Niektóre typy selektywnych wskaźników promieni podczerwonych (151)
Powielacze elektronowe.
Luminofory czułe na promieniowanie podczerwone.
Przetworniki elektronooptyczne.
Rozdział IX - Nieselektywne wskaźniki promieni podczerwonych (165)
Typy wskaźników nieselektywnych.
Podstawowe prawa termoelektryczności.
Charakterystyki termoelementów.
Konstrukcja termoelementów.
Bolometry.
Konstrukcja bolometrów.
Termistory.
Inne typy nieselektywnych wskaźników promieni podczerwonych.
Rozdział X - Wzmacnianie prądów fotoelektrycznych i sił termoelektrycznych (193)
Przeznaczenie i klasyfikacja wzmacniaczy.
Granice wzmocnienia.
Charakterystyki wzmacniacza.
Wzmacniacze oporowe małej częstotliwości.
Wzmacniacze dławikowe małej częstotliwości.
Wzmacniacze transformatorowe małej częstotliwości.
Przeciwsobne wzmacniacze małej częstotliwości.
Wzmacniacze prądu stałego.
Układy bezpośredniego wzmacniania prądu stałego.
Układy wzmacniania prądu stałego z przekształceniem go w prąd zmienny.
Wzmacniacz fotoelektrooptyczny.
Lampy do pomiaru bardzo słabych prądów.
Wzmacniacze prądów fotoelektrycznych.
Rozdział XI - Filtry świetlne dla promieni podczerwonych (216)
Przeznaczenie filtrów świetlnych.
Zasady budowy i klasyfikacja filtrów świetlnych.
Pochłanianie promieniowania przez filtry świetlne.
Filtry świetlne stałe oraz ich charakterystyki.
Niepochłaniające filtry świetlne.
Rozdział XII - Układy optyczne (231)
Przeznaczenie i klasyfikacja układów optycznych.
Podstawowe pojęcia i prawa optyki.
Układy soczewkowe.
Straty światła w układach optycznych oraz ich rozjaśnianie.
Układy odbijające.
Zniekształcenia obrazu w układach optycznych.
Złożone układy zwierciadłowe i zwierciadłowo - soczewkowe.
Rozdział XIII - Przenikanie promieni podczerwonych przez atmosferę (263)
Skład atmosfery.
Pochłanianie promieni podczerwonych przez gazy i parę wodną.
Osłabienie strumienia promieniowania podczerwonego wskutek rozpraszania.
Przenikanie promieni podczerwonych przez mgły.
Przezroczystość atmosfery dla promieni podczerwonych.

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl