N.N. Mansurow, W.S. Popow "Podstawy elektrotechniki" cz.2

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4, nakład 12000 + 160 egz., Warszawa, 1955
(przełożył z rosyjskiego wydania czwartego E. Nieciejowski)

Oznaczenia (6)
I. Pojęcia podstawowe i określenia dotyczące prądu zmiennego (8)
Okres i częstotliwość prądu zmiennego. Zależność częstotliwości i prądu zmiennego od liczby par biegunów i prędkości obrotowej prądnicy. Faza. Przesunięcie fazowe. Wykreślne przedstawienie wielkości sinusoidalnych. Sumowanie wielkości sinusoidalnych. Wartości średnie natężenia prądu i napięcia. Wartość skuteczna natężenia prądu zmiennego.
II. Obwody prądu zmiennego (29)
Uwagi ogólne. Obwód z opornością czynną. Obwód z indukcyjnością. Obwód z opornością czynną i indukcyjnością. Naskórkowość. Obwód z pojemnością. Obwód z opornością czynną i pojemnością. Obwód rozgałęziony z opornością czynną i bierną. Kondensator ze stratami. Rezonans prądów. Współczynnik mocy i jego znaczenie. Obwód zawierający oporności połączone w sposób mieszany. Stany przejściowe przy włączaniu obwodu z opornością czynną i indukcyjnością do źródła prądu zmiennego o napięciu sinusoidalnym. Stany przejściowe przy włączaniu obwodu z opornością i pojemnością do źródła prądu zmiennego o napięciu sinusoidalnym.
III. Metoda symboliczna (111)
Pojęcia podstawowe. Dodawanie i odejmowanie liczb zespolonych. Mnożenie i dzielenie liczb zespolonych. Symboliczna postać oznaczania prądów, napięć i oporności w obwodach prądu zmiennego. Moc. Prawo Kirchhoffa. Obwody z opornościami połączonymi szeregowo i równolegle. Obwody z opornościami połączonymi w sposób mieszany, obwody złożone. Układ stwarzający kąt przesunięcia fazowego 90o pomiędzy prądem a napięciem. Obwody sprzężone indukcyjnie.
IV. Wykresy kołowe (139)
Pojęcia podstawowe i określenia. Inwersja geometryczna. Wykres kołowy obwodu nierozgałęzionego ze stałą opornością czynną i ze zmienną opornością bierną. Wykres kołowy obwodu nierozgałązionego ze stałą opornością bierną i ze zmienną opornością czynną. Wykres kołowy obwodu nierozgałązionego zawierającego cewkę i zmienną oporność czynną. Wykres kołowy obwodu nierozgałązionego ze stałymi opornościami czynną i pojemnościową oraz zmienną indukcyjnością. Wykres kołowy obwodu nierozgałązionego ze zmienną opornością czynną. Wykres kołowy obwodu nierozgałązionego ze zmienną opornością indukcyjną.
V. Prąd trójfazowy (162)
Układy wielofazowe i trójfazowe. Połączenie uzwojeń prądnicy trójfazowej w gwiazdę. Połączenie uzwojeń prądnicy trójfazowej w trójkąt. Łączenie odbiorników energii w gwiazdę. Wykres topograficzny. Łączenie odbiorników energii w trójkąt. Właściwości sumy prądów przewodowych i napięć międzyprzewodowych obwodu trójfazowego. Przekształcenie trójkąta w równoważną gwiazdę. Moc prądu trójfazowego. Pomiar mocy prądu trójfazowego. Rozkład pulsującego pola magnetycznego na dwa składowe pola wirujące w kierunkach przeciwnych. Wirujące pole magnetyczne prądu trójfazowego. Pole wirujące prądu dwufazowego. Kolejność faz. Składowe symetryczne układu trójfazowego niesymetrycznego.
VI. Prądy odkształcone (niesinusoidalne) (204)
Pojęcia podstawowe. Przypadki szczególne krzywych okresowych. Rozkładanie krzywych odkształconych na harmoniczne. Obwody prądu odkształconego. Wartość skuteczna odkształconego natężenia prądu i napięcia. Moc prądu odkształconego. Filtry. Wyższe harmoniczne w układach trójfazowych.
VII. Obwody prądu zmiennego zawierające stal (230)
Krzywe natężenia prądu, napięcia i strumienia magnetycznego w obwodzie zawierającym stal. Wpływ histerezy. Straty energii z histerezy. Straty energii z prądów wirowych. Wpływ oporności czynnej. Wpływ rozproszenia magnetycznego. Schemat zastępczy obwodu ze stalą. Połączenie szeregowe kondensatora i cewki z rdzeniem stalowym. Budowa i zasada działania transformatora. Praca obciążonego transformatora. Schemat zastępczy transformatora. Określenie wielkości charakteryzujących transformator. Transformator trójfazowy, Autotransformator. Włączanie cewki z rdzeniem stalowym do obwodu prądu zmiennego.
Skorowidz (272)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl