G.S. Cykin "Transformatory małej częstotliwości"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1,
Warszawa, 1953
(tłumaczył A. Kiliński)

Od autora (7)
Część pierwsza: Obliczanie elektryczne transformatorów małej częstotliwości.
Rozdział I. Wstęp (9)
Wzmianka historyczna. Klasyfikacja transformatorów stosowanych we wzmacniaczach małej częstotliwości. Zniekształcenia w transformatorze o rdzeniu z materiału magnetycznego. Schemat zastępczy transformatora małej częstotliwości oraz różne przypadki stosowania tego transformatora. Ocena zniekształceń częstotliwościowych, fazowych i nieliniowych.
Rozdział II. Transformatory obciążone opornością rzeczywistą i przyłączone do źródła SEM o oporności rzeczywistej (18)
Schemat zastępczy. Uproszczone schematy zastępcze dla dolnych, średnich i górnych zakresów pasma częstotliwości roboczych. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa w dolnym zakresie pasma częstotliwości oraz obliczanie indukcyjności uzwojenia pierwotnego. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa w górnym zakresie pasma częstotliwości oraz obliczanie indukcyjności rozproszenia. Wyznaczanie oporności rzeczywistej uzwojeń. Obliczanie przekładni zwojowej. Wzmocnienie. Stała czasu i moc krytyczna transformatora. Przykłady obliczeń.
Rozdział III. Transformatory obciążone indukcyjnie i zasilane ze źródła SEM o oporności rzeczywistej (51)
Schemat zastępczy. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa; wyznaczanie indukcyjności uzwojenia pierwotnego i indukcyjności rozproszenia. Wyznaczanie innych parametrów elektrycznych. Przykład obliczenia.
Rozdział IV. Transformatory obciążone pojemnościowo i zasilane ze źródła siły elektromotorycznej o oporności rzeczywistej (58)
Schemat zastępczy. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa w zakresie częstotliwości dolnych oraz wyznaczanie indukcyjności uzwojenia pierwotnego. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa w zakresie częstotliwości górnych i wyznaczanie indukcyjności rozproszenia. Wyznaczanie przekładni zwojowej. Wzmocnienie. Obliczanie oporności uzwojeń. Stała czasu transformatora. Zależność wzmocnienia od górnej częstotliwości granicznej, tłumienia oraz od oporności bocznika transformatora. Przykłady obliczeń.
Rozdział V. Transformatory zasilane ze źródła siły elektromotorycznej o oporności indukcyjnej (83)
Schemat zastępczy. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa w dolnym zakresie pasma częstotliwości roboczych oraz wyznaczanie indukcyjności pierwotnego uzwojenia. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa  w górnym zakresie pasma oraz sposób obliczania indukcyjności rozproszenia. Wyznaczanie innych parametrów elektrycznych. Przykład obliczenia.
Rozdział VI. Transformatory zasilane ze źródła siły elektromotorycznej o oporności indukcyjnej i o sile elektromotorycznej proporcjonalnej do częstotliwości (87)
Schemat zastępczy. Charakterystyka częstotliwościowa w dolnym zakresie pasma oraz dobór indukcyjności pierwotnego uzwojenia. Wyznaczanie pozostałych parametrów elektrycznych. Przykład obliczenia.
Rozdział VII. Transformatory zasilane ze źródła siły elektromotorycznej  o oporności pojemnościowej (94)
Schemat zastępczy. Charakterystyki częstotliwościowa i fazowa dolnego zakresu pasma oraz sposób obliczania indukcyjności uzwojenia pierwotnego. Wyznaczanie pozostałych parametrów elektrycznych. Przykłady obliczeń.
Rozdział VIII. Wejściowa i wyjściowa oporność transformatora (107)
Przypadki, gdy oporność wejściowa lub wyjściowa transformatora powinna mieć określoną wartość. Oporność wejściowa transformatora obciążonego opornością rzeczywistą. Oporność wejściowa transformatora obciążonego pojemnościowo. Oporność wyjściowa transformatora.
Rozdział IX. Przechodzenie sygnałów impulsowych przez transformator (115)
Rodzaje zniekształceń, jakim podlegają impulsy w transformatorze. Zniekształcenia wywołane indukcyjnością uzwojenia pierwotnego. Zniekształcenia wywołane indukcyjnością rozproszenia. Zniekształcenia wywołane jednoczesnym działaniem indukcyjności rozproszenia i pojemności obciążającej wtórne uzwojenie transformatora.
Rozdział X. Zniekształcenia nieliniowe wprowadzane przez transformator (122)
Schemat zastępczy. Obliczanie współczynnika zawartości harmonicznych transformatora o rdzeniu bez szczeliny. Obliczanie współczynnika zawartości harmonicznych transformatora o rdzeniu z niemagnetyczną szczeliną. Wpływ sposobu składania rdzenia i sposobu wytłaczania blach na zniekształcenia nieliniowe. Przykłady obliczeń współczynnika zawartości harmonicznych transformatora.
Rozdział XI. Materiały magnetyczne rdzeni transformatorów małej częstotliwości (138)
Rodzaje materiałów magnetycznych na rdzenie transformatorów. Straty w rdzeniu i ich wpływ na pracę transformatora. Wpływ składowej stałej strumienia magnetycznego na przenikalność dynamiczną. Pomiar przenikalności dynamicznej i strat w blachach z miękkich materiałów magnetycznych. Pomiar współczynników harmonicznych z miękkich materiałów magnetycznych. Wpływ obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej na właściwości miękkich materiałów magnetycznych. Zależność stałej czasu transformatora od wymiarów rdzenia i przenikalności magnetycznej materiału.
Rozdział XII. Transformatory rezonansowe i dławiki (161)
Schemat zastępczy. Obliczanie dobroci cewki o rdzeniu z blach magnetycznych. Przykład obliczenia.
Część druga: Obliczanie konstrukcyjne transformatorów małej częstotliwości.
Rozdział XIII. Budowa transformatorów małej częstotliwości (171)
Czynniki decydujące o budowie transformatorów. Właściwości budowy związane z przeznaczeniem transformatora. Ochrona transformatora przed działaniem czynników zewnętrznych. Przebieg konstrukcyjnego obliczenia transformatora.
Rozdział XIV. Budowa i obliczanie rdzenia transformatora (186)
Rodzaje rdzeni stosowanych w transformatorach małej częstotliwości. Budowa i składanie rdzenia. Wybór materiału magnetycznego na rdzeń. Optymalne stosunki wymiarów rdzenia. Obliczanie wymiarów rdzenia.
Rozdział  XV. Budowa i obliczanie cewek transformatora (212)
Budowa i materiał korpusu cewki transformatora. Budowa i materiał uzwojeń. Pojemność własna transformatora. Obliczanie liczby zwojów uzwojeń. Obliczanie średnicy przewodu uzwojenia. Obliczanie indukcyjności rozproszenia według danych konstrukcyjnych transformatora. Rozkład uzwojeń w cewce transformatora. Obliczanie rozmieszczenia uzwojeń. Podział na sekcje uzwojeń na duże napięcia pracy. Sprawdzanie uzwojeń na grzanie się.
Rozdział XVI. Ekranowanie transformatorów (256)
Ekrany elektrostatyczne. Ekrany magnetyczne. Budowa ekranów magnetycznych. Obliczanie najmniejszej wartości współczynnika ekranowania. Zasady obliczania ekranów magnetycznych.
Rozdział XVII. Badanie transformatorów małej częstotliwości (268)
Rodzaje badań. Badanie na zwarcie zwojów. Pomiar oporności uzwojeń. Sprawdzanie liczby zwojów uzwojeń. Pomiar przekładni zwojowej. Pomiar oporności izolacji. Badanie wytrzymałości elektrycznej. Pomiar symetrii transformatora symetryzującego. Pomiar indukcyjności uzwojenia pierwotnego. Pomiar indukcyjności rozproszenia. Pomiar pojemności własnej. Zdjęcie charakterystyki częstotliwościowej. Pomiar współczynnika zawartości harmonicznych. Badanie na przepięcia. Badanie ekranowania. Zdejmowanie charakterystyki fazowej. Sprawdzanie zniekształceń sygnałów impulsowych lub prostokątnych. Badania na wpływy klimatyczne.
Rozdział XVIII. Przykłady obliczeń oraz pomocnicze wykresy i tablice (280)
Przykład 1. Obliczenie konstrukcyjne transformatora małej częstotliwości wstępnie namagnesowanego. Przykład 2. Obliczenie transformatora wyjściowego dużej mocy pracującego w klasie B. Krzywe zależności przenikalności dynamicznej od indukcji i od namagnesowania wstępnego dla różnych najczęściej stosowanych materiałów magnetycznych. Krzywe zależności współczynników harmonicznych prądu zwarcia od indukcji i od namagnesowania wstępnego dla różnych najczęściej stosowanych materiałów magnetycznych. Krzywe magnesowania polem stałym stali transformatorowych najczęściej stosowanych. Krzywe zależności dobroci od indukcji i od częstotliwości dla różnych najczęściej stosowanych materiałów magnetycznych. Ceny hurtowe permalloyu, stali transformatorowej, przewodu nawojowego. Dane znormalizowanych przewodów nawojowych. Stałe konstrukcyjne i inne dane transformatorów
Wykaz piśmiennictwa (308)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl